Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oby­wa­te­le dla pra­wo­rząd­no­ści. Dzi­siaj o sto­wa­rzy­sze­niu “Zaczyn” 

Dzień dobry,

W grud­niu 2023 roku w imie­niu Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i
Sto­wa­rzy­sze­nia 61 zosta­li­ście popro­sze­ni przez Sto­wa­rzy­sze­nie
Klon/Jawor o  wypeł­nie­nia krót­kiej ankie­ty doty­czą­cej Wasze­go
zain­te­re­so­wa­nia wspól­ny­mi dzia­ła­nia­mi na rzecz demo­kra­cji, praw
czło­wie­ka i praworządności.

Dzię­ku­je­my za Wasz czas poświę­co­ny na udział w bada­niu i
udzie­le­nie odpo­wie­dzi na nasze pyta­nia. Prze­ana­li­zo­wa­li­śmy wyni­ki
ankie­ty. Dzię­ki temu wie­my już tro­chę o Waszych potrze­bach i
wra­ca­my do Was z  krót­ką infor­ma­cją o aktu­al­nych dzia­ła­niach
orga­ni­za­cji sku­pio­nych w Koali­cji “Zaczyn” oraz zapro­sze­niem do
uczest­nic­twa w nich.

Jest to pierw­szy, powi­tal­ny mail, któ­ry wysy­łam jako jed­na z osób
pra­cu­ją­cych przy bada­niu i koor­dy­na­tor­ka wyda­rzeń w Sie­ci
Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska. Kolej­ne infor­ma­cje pla­nu­je­my
prze­sy­łać Wam za pomo­cą pro­gra­mu mailin­go­we­go Get Response.

Chęt­nie odpo­wiem na wszel­kie Wasze pyta­nia i jeśli zde­cy­du­je­cie się
na uczest­nic­two w piąt­ko­wych roz­mo­wach Koali­cji “Zaczyn” prze­ślę
link do spo­tka­nia (szcze­gó­ły znaj­dzie­cie w dal­szej czę­ści
wia­do­mo­ści).  Może­cie się ze mną skon­tak­to­wać mailo­wo
marta.krzynowek@siecobywatelska.pl lub tele­fo­nicz­nie 665 704 616

A teraz naj­waż­niej­sze czyli…

Co się dzie­je? / W co mogę się zaangażować?

*

Koali­cja ” Zaczyn”

Wspól­nie z inny­mi orga­ni­za­cja­mi spo­łecz­ny­mi zaj­mu­ją­cy­mi się
wybo­ra­mi, pra­wa­mi czło­wie­ka i demo­kra­cją połą­czy­li­śmy siły i
zaj­mu­je­my się naj­waż­niej­szy­mi wyzwa­nia­mi pol­skiej demo­kra­cji.
Pierw­szym tema­tem są uczci­we wybo­ry, w któ­rych bio­rą udział
kom­pe­tent­ni oby­wa­te­le. Koali­cja powsta­ła w ramach pro­jek­tu
zaty­tu­ło­wa­ne­go “Od ato­mów do zor­ga­ni­zo­wa­ne­go spo­łe­czeń­stwa
oby­wa­tel­skie­go na rzecz pra­wo­rząd­no­ści” z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni
Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię,
Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

Mimo róż­nych zakre­sów dzia­łań naszych orga­ni­za­cji oraz cza­sem
róż­nic poglą­dów ich przed­sta­wi­cie­li, Koali­cja pręż­nie dzia­ła
podej­mu­jąc wspól­ne akcję, ale rów­nież wspie­ra­jąc orga­ni­za­cje
człon­kow­skie w ich projektach.

Chcesz się dowie­dzieć wię­cej? Opo­wie­dzieć o dzia­ła­niach swo­jej
orga­ni­za­cji i zain­spi­ro­wać się pomy­sła­mi innych? Zapraszamy!

Nasze spo­tka­nia odby­wa­ją się co tydzień w pią­tek o godzi­nie 10.00
onli­ne na plat­for­mie ZOOM. Trwa­ją oko­ło godzi­ny. Napisz do mnie -
wyślę Ci link do spotkania

*

Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska oraz Fun­da­cja Odpo­wie­dzial­na
Poli­ty­ka

Moni­to­ring wyko­rzy­sta­nia zaso­bów publicz­nych w kam­pa­nii
samo­rzą­do­wej.

https://siecobywatelska.pl/wybory2024/ [1]

Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska i Fun­da­cja Odpo­wie­dzial­na Poli­ty­ka
zapra­sza­ją aktyw­nych miesz­kań­ców i aktyw­ne miesz­kan­ki Pol­ski do
udzia­łu w oby­wa­tel­skim spraw­dza­niu, czy i jak wyko­rzy­sty­wa­ne są
zaso­by publicz­ne w trak­cie kam­pa­nii samo­rzą­do­wej 2024 roku. Nie
zwle­kaj — zgłoś się! Rekru­ta­cja trwa do 27 lutego.

*

Pol­ska Fun­da­cja im. Rober­ta Schumana

II edy­cja Aka­de­mii Europejskiej

[2]

Aka­de­mia Euro­pej­ska to kurs onli­ne, któ­re­go celem jest posze­rze­nie
wie­dzy uczest­ni­ków na temat funk­cjo­no­wa­nia Unii Euro­pej­skiej,
szcze­gól­nie w kon­tek­ście dyna­micz­nych zmian, któ­re zacho­dzą w
związ­ku z toczą­cą się woj­ną i inny­mi glo­bal­ny­mi wyzwaniami.

Kurs to pięć 90-minu­to­wych spo­tkań on-line (wykładów/webinarów),
orga­ni­zo­wa­nych w okre­sie marzec – czer­wiec 2024 roku.

Uczest­ni­cy otrzy­ma­ją cer­ty­fi­kat ukoń­cze­nia Aka­de­mii Euro­pej­skiej. Po
zakoń­cze­niu cyklu chęt­ni będą mogli włą­czać się w inne
dzia­ła­nia orga­ni­za­to­rów Aka­de­mii, jak kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty,
wyjaz­dy stu­dyj­ne (tak­że zagra­ni­cą), etc.

*

Sto­wa­rzy­sze­nie 61

Pro­jekt “Die­ta oby­wa­tel­ska. Pod­sta­wo­wa wie­dza, współ­pra­ca,
ćwi­cze­nie”

https://mamprawowiedziec.pl/aktywni-obywatele [3]

Oby­wa­te­lem jesteś nie tyl­ko w dniu wybo­rów. Wszy­scy jeste­śmy
czę­ścią demo­kra­tycz­nej struk­tu­ry. Masz pra­wo i moż­li­wość
współ­de­cy­do­wa­nia o tym, jak wyglą­da­ją Two­je podwór­ko, uli­ca,
mia­sto, kraj. Masz wie­le moż­li­wo­ści wpły­wa­nia na oto­cze­nie. Czas
się włą­czyć!  W ramach pro­jek­tu Sto­wa­rzy­sze­nie przy­go­to­wa­ło kil­ka
pro­po­zy­cji sku­tecz­nych dzia­łań — wejdź na stro­nę i sprawdź co
mają do zaoferowania.

Potrze­bu­jesz solid­nej daw­ki wie­dzy do podusz­ki? Chcesz się
dowie­dzieć cze­goś wię­cej o nad­cho­dzą­cych wybo­rach samo­rzą­do­wych?
Chcesz być na bie­żą­co z wyda­rze­nia­mi w świe­cie poli­ty­ki?   Zostań
na stro­nie Sto­wa­rzy­sze­nia 61 chwi­lę dłużej 🙂

Tu znaj­dziesz  naj­waż­niej­sze pyta­nia i odpo­wie­dzi doty­czą­ce wybo­rów
samo­rzą­do­wych 2024 w jed­nym miejscu:

[4]

a tu zapo­wie­dzi i pod­su­mo­wa­nia posie­dzeń Sej­mu X kadencji:

https://mamprawowiedziec.pl/czytelnia/kategoria/parlament [5]

Pozdra­wiam
Mar­ta Krzynówek

[6]

Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Polska

ul. Ursy­now­ska 22/2 | 02–605 Warszawa

tel: +48 22 844 73 55

KRS: 0000181348
NIP: 526 284 28 72