Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wir­tu­al­na deba­ta — „Świa­to­wy Dzień Słu­chu 2024 – Zmia­na spo­so­bu myślenia”

Sza­now­ni Państwo,

w imie­niu Posła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go Jaro­sła­wa Dudy prze­sy­łam
zapro­sze­nie na wir­tu­al­ną deba­tę w związ­ku z obcho­da­mi Świa­to­we­go
Dnia Słu­chu. Czę­ścio­wa lub cał­ko­wi­ta utra­ta słu­chu może dotknąć
oso­by w każ­dym wie­ku. Sza­cu­je się, że pro­blem ten doty­czy 57,3
milio­nów Euro­pej­czy­ków!  Stąd tak sil­na potrze­ba dyskusji.

Wir­tu­al­na deba­ta odbę­dzie się we wto­rek 5 mar­ca br. o godzi­nie 12:30.
Omó­wio­ne zosta­ną pod­czas niej nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: zna­cze­nie
zmia­ny spo­so­bu postrze­ga­nia osób głu­chych i nie­do­sły­szą­cych, mity i
realia doty­czą­cych ubyt­ku i pie­lę­gna­cji słu­chu, nowo­cze­snych
roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne w zakre­sie apa­ra­tów słu­chu, argu­men­ty za
włą­cza­ją­cy­mi sys­te­ma­mi opie­ki zdro­wot­nej w Europie.

Deba­ta będzie tłu­ma­czo­na na język pol­ski, aby wziąć udział nale­ży
zare­je­stro­wać się pod lin­kiem [1].

Ser­decz­nie zapra­szam
Mag­da­le­na Chwił­kow­ska
Asy­stent­ka kra­jo­wa Posła do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go Jaro­sła­wa Dudy

Links:
——
[1] https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OWVcGCa-TGebSHBPFbNWng#/registration