Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Webi­na­rium “Oszu­stwa z wyko­rzy­sta­niem wize­run­ku Urzę­du Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go — jak dzia­ła­ją oszu­ści i jak się przed nimi chronić”

Urząd Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go zapra­sza senio­rów i ich opie­ku­nów na webi­na­rium (spo­tka­nie onli­ne) „Oszu­stwa z wyko­rzy­sta­niem wize­run­ku Urzę­du Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go — jak dzia­ła­ją oszu­ści i jak się przed nimi chro­nić” orga­ni­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu Cen­trum Edu­ka­cji dla Uczest­ni­ków Ryn­ku – CEDUR, we współ­pra­cy z Komen­dą Głów­ną Poli­cji oraz Mini­ster­stwem Rodzi­ny i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej.
Webi­na­rium (spo­tka­nie onli­ne) odbę­dzie się 23 listo­pa­da 2023 roku (10:00 — 11:15).


Reje­stra­cja na webi­na­rium CEDUR odby­wa się onli­ne, tj. poprzez elek­tro­nicz­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy — link do stro­ny z odno­śni­kiem do for­mu­la­rza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy będzie dostęp­ny do dnia, w któ­rym odbę­dzie się webi­na­rium. W przy­pad­ku zgło­szeń, któ­re wpły­ną w dniu wyda­rze­nia, potwier­dze­nia uczest­nic­twa oraz zapro­sze­nia na spo­tka­nie będą prze­sy­ła­ne na bieżąco.

Nad­sy­ła­nie pytań – ist­nie­je moż­li­wość nad­sy­ła­nia ano­ni­mo­wych pytań doty­czą­cych tema­ty­ki webi­na­rium, poprzez elek­tro­nicz­ny for­mu­larz, do 17 listo­pa­da 2023 roku. Link do stro­ny for­mu­la­rza z pyta­nia­mi:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spo­tka­nia onli­ne (webi­na­rium) jest budo­wa­nie odpor­no­ści senio­rów na dzia­ła­nia prze­stęp­ców pod­szy­wa­ją­cych się pod pra­cow­ni­ków Urzę­du Komi­sji Nad­zo­ru Finansowego.

W celu uczest­nic­twa w spo­tka­niu nie­zbęd­ne jest sta­bil­ne łącze inter­ne­to­we. W spo­tka­niu uczest­ni­czyć moż­na poprzez prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję Cisco Webex.

Potwier­dze­nia uczest­nic­twa zosta­ną prze­sła­ne naj­póź­niej 22 listo­pa­da 2023 roku,
a szcze­gó­ło­we infor­ma­cje tech­nicz­ne zosta­ną prze­sła­ne po potwier­dze­niu uczest­nic­twa oraz wysła­niu wia­do­mo­ści z zapro­sze­niem na spotkanie. 

Udział w webi­na­rium jest bezpłatny.