Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Meta­fo­ry – kody sty­mu­lu­ją­ce per­cep­cję prze­ka­zów iko­nicz­nych – wysta­wa foto­gra­fii Rafa­ła K. Warzechy

Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze (Cie­pli­ce) zapra­sza na wer­ni­saż wysta­wy “Meta­fo­ry – kody sty­mu­lu­ją­ce per­cep­cję prze­ka­zów iko­nicz­nych” Rafa­ła K. Warze­chy. Wer­ni­saż odbę­dzie się w czwar­tek (12.10) o godz. 17:00 w Muzeum Przyrodniczym. 

Wysta­wa pod tytu­łem META­FO­RY — kody sty­mu­lu­ją­ce per­cep­cję prze­ka­zów iko­nicz­nych, przy­go­to­wa­na w for­mie wybra­nych zdjęć z wyima­gi­no­wa­ne­go albu­mu rodzin­ne­go, sta­no­wi inte­gral­ną część pra­cy dok­tor­skiej Rafa­ła K. Warze­chy. Pra­ca zosta­ła zre­ali­zo­wa­na na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu, pod opie­ką pro­mo­tor­ską dr. hab. Cze­sła­wa Chwiszczuka.


Celem dyser­ta­cji jest przed­sta­wie­nie i ana­li­za pro­ce­su powsta­wa­nia jak i uży­cia sym­bo­li oraz zna­ków odpo­wie­dzial­nych za budo­wa­nie ale­go­rycz­nych i meta­fo­rycz­nych wypo­wie­dzi w posta­ci obra­zów foto­gra­ficz­nych, nada­wa­nych a tak­że odbie­ra­nych jako wizu­al­ny komu­ni­kat. Pro­ces ten jest roz­pa­try­wa­ny w per­spek­ty­wie prze­ka­zu publicz­ne­go oraz w aspek­cie oso­bi­stym, zwią­za­nym kul­tu­ro­wo z albu­ma­mi rodzin­ny­mi. Pre­zen­to­wa­ny zestaw prac pla­stycz­nych jest zbu­do­wa­ny na kan­wie wyobra­żo­nej histo­rii
rodzin­nej opar­tej o realia kolej­nych epok, a autor poprzez serię swo­ich przed­sta­wień kreu­je alter ego posta­ci i wcie­la się we wszyst­kich boha­te­rów tej opo­wie­ści. Dla pre­zen­to­wa­nych foto­gra­fii waż­ne jest naśla­do­wa­nie tech­no­lo­gii minio­nych okre­sów, dzię­ki cze­mu odbior­ca może umiej­sco­wić obraz w kon­kret­nym prze­dzia­le cza­so­wym. W prze­szło­ści jak i rów­nież współ­cze­śnie tech­ni­ka wyko­na­nia foto­gra­fii wpły­wa moc­no na iko­no­gra­fię dane­go okre­su i wtór­nie wpły­wa na per­cep­cję obra­zu. Autor korzy­sta z tego, mani­pu­lu­je obra­zem dla uzy­ska­nia atrak­cyj­nej for­my, któ­rą pro­wo­ku­ję odbior­cę do zain­te­re­so­wa­nia się prze­ka­zem zawar­tym w obra­zie. Dzię­ki takim zabie­gom odbior­ca może inter­pre­to­wać pra­ce na przy­kład jako meta­fo­rę ojco­stwa na rów­ni z ale­go­rią losów naro­du. Osta­tecz­na inter­pre­ta­cja prac jest otwar­ta i w zależ­no­ści od doświad­czeń odbior­cy może być rów­nież odczy­ty­wa­na jako meta­fo­ra innych zja­wisk spo­łecz­nych.

Rafał K. Warze­cha — absol­went Wydzia­łu Arty­stycz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go i Wyż­sze­go Stu­dium Foto­gra­fii w Jele­niej Górze. Pra­cę twór­czą roz­po­czął w 2000 roku a dydak­tycz­ną w 2003. Obec­nie jest asy­sten­tem w Kate­drze Sztu­ki Mediów w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. E. Gep­per­ta we Wro­cła­wiu. Jest człon­kiem Związ­ku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków. Dotych­czas zre­ali­zo­wał kil­ka­na­ście wystaw w kra­ju i zagra­ni­cą. Jego pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach Muzeum Naro­do­we­go we Wro­cła­wiu oraz w zbio­rach prywatnych.