Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ad Rem wzna­wia naj­lep­sze tytuły!

Po wie­lu latach pra­cy i pra­wie w trze­cią rocz­ni­cę roz­po­czę­cia prac redak­cyj­nych – rusza przed­sprze­daż (w for­mie sub­skryp­cji) książ­ki regio­na­li­sty-pasjo­na­ta Euge­niu­sza Gro­no­sta­ja, zapo­wia­da­nej i już sze­ro­ko komen­to­wa­nej, a na pew­no wycze­ki­wa­nej, boga­to ilu­stro­wa­nej mono­gra­fii pt. Życie codzien­ne miesz­kań­ców Jele­niej Góry w gra­ni­cach księ­stwa jaworskiego.

Życie codzien­ne miesz­kań­ców Jele­niej Góry w gra­ni­cach księ­stwa jawor­skie­go. Ilu­stro­wa­na mono­gra­fia mia­sta do koń­ca XVIII w.

Para­me­try książ­ki:
for­mat A4, obję­tość ok. 450 str.
druk wie­lo­barw­ny
opra­wa twar­da, blok szy­ty nić­mi
waga ok. 2 kg


Cena pro­mo­cyj­na (tyl­ko w sub­skryp­cji) 200 zł
Cena regu­lar­na w sprze­da­ży – mini­mum 250 zł

Sub­skryp­cja do 31 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Pla­no­wa­na pre­mie­ra: począ­tek grud­nia 2023 r.

Aby zapi­sać się na listę sub­skry­ben­tów Ad Rem i kupić książ­kę w cenie 200 zł, gdy zosta­nie wyda­na, napisz maila na adres: ksiegarnia@adrem.jgora.pl. W tytu­le wia­do­mo­ści wpisz: Przedsprzedaż.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds