Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my na Kon­cert VI Dni Muzy­ki Papie­skiej w Karkonoszach

W ponie­dzia­łek, 16 paź­dzier­ni­ka w kolej­ną rocz­ni­cę pon­ty­fi­ka­tu Wiel­kie­go Pola­ka w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym w Jele­niej Górze odbę­dzie się fina­ło­wy kon­cert VI Dni Muzy­ki Papie­skiej w Kar­ko­no­szach, w cza­sie któ­re­go fil­har­mo­ni­cy jele­nio­gór­scy pod dyrek­cją Mar­ka Wro­ni­szew­skie­go wyko­na­ją spe­cjal­nie skom­po­no­wa­ną (przez wro­cław­skie­go kom­po­zy­to­ra Wie­sła­wa Mału­chę) „Sym­fo­nię pojed­na­nia i pokoju”.


Kon­cert zamy­ka tego­rocz­ną edy­cję sied­miu wyda­rzeń muzycz­nych, któ­re odby­wa­ły się w pię­ciu mia­stach pod hasłem: „Dol­ny Śląsk Pamię­ci Jana Paw­ła II”

Przed­się­wzię­ciu dofi­nan­so­wa­ne­mu przez Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we Wro­cła­wiu patro­nu­ją Biskup Legnic­ki — Andrzej Semie­niew­ski i Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go — Ceza­ry Przy­byl­ski.
Oto listy, któ­re wpły­nę­ły do nas jako orga­ni­za­to­rów od Patronów: