Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wybo­ry do Sej­mu i Sena­tu już 15 października

Urząd Mia­sta Jele­niej Góry opu­bli­ko­wał infor­ma­cje o upraw­nie­niach wybor­ców z niepełnosprawnością. 

Gło­so­wa­nie w wybra­nym przez sie­bie loka­lu obwo­do­wej komi­sji wybor­czej, w tym w loka­lu dosto­so­wa­nym do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych.

Każ­dy wybor­ca, w tym wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny, może gło­so­wać oso­bi­ście w loka­lu wybor­czym w obwo­dzie gło­so­wa­nia wła­ści­wym dla jego miej­sca zamiesz­ka­nia.

Może tak­że gło­so­wać w wybra­nym przez sie­bie loka­lu wybor­czym, w tym tak­że w loka­lu dosto­so­wa­nym do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. W tym celu powi­nien on zło­żyć wnio­sek o dopi­sa­nie do spi­su wybor­ców w wybra­nym przez sie­bie obwo­dzie gło­so­wa­nia. Wnio­sek skła­da się w Cen­trum Obsłu­gi Klien­ta (przy ul. Pta­siej 6A) naj­póź­niej do 12 paź­dzier­ni­ka 2023 r. w godzi­nach:
ponie­dzia­łek – śro­da – 7:30–15:15
czwar­tek – 7:30–16:15
pią­tek – 7:30–14:15

Po zło­że­niu powyż­sze­go wnio­sku wybor­ca zosta­nie skre­ślo­ny ze spi­su wybor­ców w obwo­dzie wła­ści­wym dla miej­sca sta­łe­go zamiesz­ka­nia.

Gło­so­wa­nie przy uży­ciu nakład­ki na kar­tę do gło­so­wa­nia w alfa­be­cie Bra­il­le­’a.

W loka­lu wybor­czym wybor­ca nie­peł­no­spraw­ny może tak­że gło­so­wać przy uży­ciu nakład­ki na kar­tę do gło­so­wa­nia spo­rzą­dzo­nej w alfa­be­cie Bra­il­le­’a. W dniu wybo­rów obwo­do­wa komi­sja wybor­cza wraz z kar­tą do gło­so­wa­nia wyda wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego proś­bę, nakład­kę na tę kar­tę. Po odda­niu gło­su wybor­ca obo­wią­za­ny jest zwró­cić komi­sji obwo­do­wej nakład­kę na kar­tę.

Korzy­sta­nie z pomo­cy innej oso­by w trak­cie gło­so­wa­nia w loka­lu wybor­czym

Wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­mu, na jego proś­bę, może poma­gać w gło­so­wa­niu w loka­lu wybor­czym inna oso­ba, w tym tak­że nie­peł­no­let­nia. Pomoc ta może mieć tyl­ko tech­nicz­ny cha­rak­ter; nie może ona pole­gać na suge­ro­wa­niu wybor­cy spo­so­bu gło­so­wa­nia lub na gło­so­wa­niu w zastęp­stwie tego wybor­cy. Dopusz­czal­ne jest, aby na życze­nie wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­go w pomiesz­cze­niu za zasło­ną prze­by­wa­ła oso­ba udzie­la­ją­ca pomo­cy. Oso­bą tą nie może być czło­nek komi­sji, mąż zaufa­nia ani obser­wa­tor spo­łecz­ny. Nato­miast komi­sja jest obo­wią­za­na, na proś­bę wybor­cy nie­peł­no­spraw­ne­go, do prze­ka­za­nia ust­nie tre­ści obwiesz­czeń wybor­czych w zakre­sie infor­ma­cji o komi­te­tach wybor­czych bio­rą­cych udział w wybo­rach oraz zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tach.

Trans­port do loka­li wybor­czych

Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i star­sze, mają­ce trud­no­ści w poru­sza­niu się, będą mogły sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go trans­por­tu do i z obwo­do­wych komi­sji wybor­czych na tere­nie Mia­sta Jele­nia Góra. Zapi­sy będą przyj­mo­wa­ne przez pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Obsłu­gi Urzę­du:
do 13 paź­dzier­ni­ka 2023 r. (pią­tek) pod nr tele­fo­nu 75 75 46 140 w godzi­nach:
ponie­dzia­łek – śro­da – 7:30–15:30
czwar­tek – 7:30–16:30
pią­tek – 7:30–14:30
14 paź­dzier­ni­ka 2023 r. (sobo­ta) pod nr tele­fo­nu 75 75 46 258 w godzi­nach od 9:00 do 14:00
15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. (nie­dzie­la, w dniu wybo­rów) pod nr tele­fo­nu 75 75 46 258 w godzi­nach 7.00 — 20.00.

Wykaz sie­dzib OKW dosto­so­wa­nych do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi: Wyborcy z niepełnosprawnościami - WYBORY DO SEJMU I SENATU RP, REFERENDUM 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds