Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SENIO­RA­LIA 2023

Dzień dobry!!!

Na wczo­raj­szych obcho­dach “SENIO­RA­LIA 2023” oczy­wi­ście nie zabra­kło naszej URO­CZEJ MŁO­DZIE­ŻY z Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA. Przy­odzia­ni w nasze STWA­RZY­SZE­NIO­WE CHU­S­TY para­do­wa­li w barw­nym koro­wo­dzie zgro­ma­dzo­nych senio­rów. Oczy­wi­ście nie zabra­kło też nasze­go przed­sta­wi­cie­la na estra­dzie w oso­bie Kole­żan­ki MAR­TY z zespo­łu AGAT, któ­ry uświet­nił moment prze­ka­za­nia KLU­CZY DO MIA­STA. Potem wspa­nia­łe plą­sy przy akom­pa­nia­men­cie wystę­pu­ją­cych kapel. Impre­za może nie tak licz­na jak w ubie­głych latach, ale też kolo­ro­wa i weso­ła, bo SENIO­RZY lubią i umie­ją się bawić.

Ryszard Buziuk