Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sta­bil­ne zatrudnienie

Akty­wi­za­cja zawo­do­wa dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi (OzN) peł­ni wie­le waż­nych funk­cji i ma głę­bo­kie zna­cze­nie zarów­no dla jed­nost­ki, jak i dla spo­łe­czeń­stwa jako cało­ści. Inte­gra­cja OzN w życiu zawo­do­wym przy­no­si wie­le korzy­ści, takich jak zwięk­sze­nie róż­no­rod­no­ści w miej­scu pra­cy, pro­mo­wa­nie kul­tu­ry inklu­zji oraz wyko­rzy­sta­nie peł­ne­go poten­cja­łu wszyst­kich oby­wa­te­li. O tym jak w prak­ty­ce zapew­nić rów­ne szan­se na ryn­ku pra­cy oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi roz­ma­wia­my z Medicalpress.pl.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry [1]

[1] https://medicalpress.pl/rynek/stabilne-zatrudnienie-to-szansa-na-samodzielno-finansow-samorealizacj-i-integracj-spoeczn-osb-z-niepenosprawnociami-to-si-opaca_3Wyp3L7RKJ/?fbclid=IwAR1AhhixEzVW-wupdENvKYnm5AW1j-T0Rfeu7SX0PG2-4QQiW4hn8dkpnX0