Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Par­king przy szpi­ta­lu — poro­zu­mie­nie na rzecz osób z niepełnosprawnością

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, dzię­ki wspar­ciu Mar­ka Obrę­bal­skie­go (sze­fa Rady Spo­łecz­nej przy Woje­wódz­kim Cen­trum Szpi­tal­nym Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej), a tak­że przy­chyl­no­ści władz szpi­ta­la z Panią dyrek­tor — Syl­wią Modrzyk na cze­le, może ogło­sić, że od 16 paź­dzier­ni­ka 2023 roku oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią uzy­ska­ją pre­fe­ren­cyj­ne warun­ki korzy­sta­nia ze szpi­tal­ne­go par­kin­gu.

W pilo­ta­żo­wym pro­gra­mie KSON uzy­skał 10 kart par­kin­go­wych, któ­re będzie udo­stęp­niać oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w naszej sie­dzi­bie przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze, pod nume­rem tele­fo­nu: 75 752 42 54 lub adre­sem e‑mail: biuro@kson.pl

Regu­la­min korzy­sta­nia z abo­na­men­to­wej kar­ty par­kin­go­wej obo­wią­zu­ją­cej na par­kin­gu Woje­wódz­kie­go Cen­trum Szpi­tal­ne­go Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej przy ul. Ogiń­skie­go 6 w Jele­niej Górze:

  1. Abo­na­men­to­wa Kar­ta Par­kin­go­wa sta­no­wi wła­sność Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze. Kar­ta ma war­tość 30 zł i jest gwa­ran­cją ulgo­we­go poby­tu na par­kin­gu przez 30 dni kalendarzowych.
  2. Z kar­ty par­kin­go­wej odpłat­nie korzy­stać mogą oso­by posia­da­ją­ce waż­ne orze­cze­nie o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, korzy­sta­ją­ce z usług WCSKJ w Jele­niej Górze.
  3. Za wyda­nie kar­ty pobie­ra­na jest kau­cja w wyso­ko­ści 50 zł, zwrot­na po roz­li­cze­niu war­to­ści cza­su jej wykorzystania.
  4. Koszt wypo­ży­cze­nia kar­ty wyno­si 1 zł dzien­nie. Kwo­ta zosta­nie roz­li­czo­na zgod­nie z fak­tycz­nym cza­sem wypo­ży­cze­nia kar­ty. Za czas wypo­ży­cze­nia kar­ty rozu­mie się dni kalendarzowe.
  5. Nie­zwró­ce­nie kar­ty w ter­mi­nie 3 dni po zakoń­cze­niu jej waż­no­ści skut­ku­je prze­pad­nię­ciem kaucji.
  6. Przy odbio­rze kar­ty oso­ba korzy­sta­ją­ca zapo­zna­je się z niniej­szym regu­la­mi­nem oraz wypeł­nia dekla­ra­cję sta­no­wią­cą załącz­nik do niniej­sze­go regu­la­mi­nu, wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych (RODO) i doko­nu­je wpła­ty kau­cji. Wypo­ży­cze­nie kar­ty jest rów­no­znacz­ne z akcep­ta­cją regulaminu.
  7. Kar­ta tra­ci swo­ją waż­ność po zakoń­cze­niu mie­sią­ca kalendarzowego.
  8. Użyt­kow­nik kar­ty zobli­go­wa­ny jest do prze­strze­ga­nia regu­la­mi­nu parkingu.
  9. W spra­wach nie­uję­tych w niniej­szym Regu­la­mi­nie, sto­su­je się prze­pi­sy Kodek­su Cywilnego.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds