Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na mię­dzy­po­ko­le­nio­we faj­fy oraz na kon­cert we Wrocławiu

Dol­no­ślą­ska Rada Senio­rów zapra­sza na Mię­dzy­po­ko­le­nio­we „Faj­fy“, czy­li tanecz­ne spo­tka­nie przy jaz­zo­wej muzy­ce na żywo. Hot swing, bos­sa nova, jaz­zo­we stan­dar­dy i ever­gre­eny. Świet­na muzy­ka i dobra zaba­wa dla młod­szych i starszych.

Kolej­ne z cyklu spo­tkań odbędzie się w:

Cen­trum Kul­tu­ry i Edu­ka­cji Baka­ra przy ul. Róża­nej 4 we Wro­cła­wiu w dniu 12 paź­dzier­ni­ka 2023 o godzi­nie 17.00. Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płat­ny, ale ilość miejsc ogra­ni­czo­na.
Aby wziąć w nim udział należy potwier­dzić obecność wysyłając zgło­sze­nie na adres:
kontakt@psj.wroclaw.pl

Czym są faj­fy?
Nazwa wzięła się od angiel­skie­go five o’c­lock, czy­li godzi­ny piątej. To właśnie o tej porze przed woj­ną i w latach 60. w wie­lu miej­scach odby­wa­ły się impre­zy taneczne.

Skład orkie­stry:
Kata­rzy­na Mirow­ska — wokal
Tomasz Kacz­ma­rek — instru­men­ty kla­wi­szo­we
Tomasz Pruch­nic­ki — sak­so­fo­ny
Bar­tek Choj­nac­ki — bas
Prze­my­sław Jarosz — perkusja

Pro­jekt sfi­nan­so­wa­ny z budże­tu Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

JED­NO­CZE­ŚNIE!

Zapra­sza­my ser­decz­nie na wyjąt­ko­wy kon­cert Pio­tra Baro­na, jed­ne­go z
naj­słyn­niej­szych pol­skich sak­so­fo­ni­stów XX wieku.

Kon­cert odbę­dzie się w dniu 15.10.2023 o godzi­nie 19.00 w sali
Kon­cer­to­wej Aka­de­mii Muzycz­nej. Wej­ście od ul. Zelwe­ro­wi­cza 7

Kon­cert jest wyda­rze­niem bile­to­wa­nym, a dochód ze sprze­da­ży bile­tów
prze­zna­cza­my na naszą nie­od­płat­ność dzia­łal­ność statutową.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds