Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PFRON “SAM” dzię­ki mar­ce Volkswagen

Sza­now­ni Pań­stwo,
Zarząd Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych prze­ka­zu­je
infor­ma­cję od Auto Gro­up Pol­ska Sp. z o.o.

_“Od __16.06.2023 do 31.08.2023 po raz pierw­szy będzie­my posia­dać do
dys­po­zy­cji samo­chód Volks­wa­gen Cad­dy 5 przy­sto­so­wa­ny dla osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi rucho­wy­mi. _

_  _

_Poszukujemy bene­fi­cjen­tów pro­gra­mu PFRON “Sam” czy­li oso­by z
nie­peł­no­spraw­no­ścią rucho­wą, aby móc zor­ga­ni­zo­wać z tymi oso­ba­mi i
ich opie­ku­na­mi jaz­dy testo­we. _

_Główne cele  jazd testo­wych: _

_- zapre­zen­to­wa­nie samo­cho­dów mar­ki Volks­wa­gen bio­rą­cych udział w
dofi­nan­so­wa­niach PFRON _

_- omó­wie­nie pakie­tu dofi­nan­so­wań PFRON — “SAM” _

_W razie zain­te­re­so­wa­nia pro­jek­tem prosz­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny z
Panem Szy­mo­nem Koczu­rem pod nume­rem tele­fo­nu 729 055 871, bądź adre­sem
mailo­wym koczurs@centrumwroclaw.pl _

_ _

_Zachęcamy do przej­rze­nia pre­zen­ta­cji (w załącz­ni­ku PDF), a
d__odatkowo prze­sy­ła­my spe­cy­fi­ka­cję wraz z opcja­mi dodat­ko­wy­mi oraz
krót­ką pre­zen­ta­cję w for­mie wideo– https://fb.watch/lpdhAquDaw/ [1]
_

_www.youtube.com/watch?v=WsJ8M9KZU1I [2] _

_ __Link do fil­mu wideo wraz z audio w któ­rym oma­wia­ne jest
dofi­nan­so­wa­nie https://www.youtube.com/watch?v=RPnODY0y-NA [3] _

Bene­fi­cjen­ci:

Bene­fi­cjen­tem może być oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią, któ­ra speł­nia
nastę­pu­ją­ce warun­ki: jest oso­bą, któ­ra nie może poru­szać się bez
uży­cia wóz­ka inwa­lidz­kie­go i legi­ty­mu­je się waż­nym: orze­cze­niem o
nie­peł­no­spraw­no­ści ze wska­za­niem koniecz­no­ści sta­łej lub
dłu­go­trwa­łej opie­ki lub pomo­cy innej oso­by w związ­ku ze znacz­nie
ogra­ni­czo­ną moż­li­wo­ścią samo­dziel­nej egzy­sten­cji albo orze­cze­niem o
znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści albo orze­cze­niem, o któ­rym mowa w
art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 usta­wy z
dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz
zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych — trak­to­wa­nym na rów­ni z
orze­cze­niem o znacz­nym stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści; oświad­czy, że nie
doko­na zby­cia pojaz­du dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pro­gra­mu, przez okres
co naj­mniej 60 mie­się­cy od dnia otrzy­ma­nia dofinansowania.

Co mysi­mi mieć przygotowane:

Aby zło­żyć wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej musisz
dys­po­no­wać kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem lub pro­fi­lem zaufa­nym oraz
przy­go­to­wać odwzo­ro­wa­ne cyfro­wo doku­men­ty tj.: orze­cze­nie o
nie­peł­no­spraw­no­ści, zaświad­cze­nie lekar­skie, waż­ne pra­wo jaz­dy kat.
B (jeśli doty­czy), peł­no­moc­nic­two (jeśli doty­czy), prze­wi­dy­wa­ną
cenę zaku­pu dosto­so­wa­ne­go samo­cho­du osobowego.

Co musi­my zrobić:

Wnio­sek musisz zło­żyć za pomo­cą Sys­te­mu Obsłu­gi Wspar­cia (SOW) i
dodać wyma­ga­ne doku­men­ty jako załącz­ni­ki. Skła­da się go wyłącz­nie
elek­tro­nicz­nie. Możesz to zro­bić samo­dziel­nie lub z pomo­cą
pra­cow­ni­ków w Oddzia­łach PFRON. Wnio­sek zosta­nie roz­pa­trzo­ny w cią­gu
30 dni. Po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu wnio­sku przez Oddzia­ły PFRON
Wnio­sko­daw­ca pod­pi­su­je z PFRON umo­wę na dofi­nan­so­wa­nie, któ­ra waż­na
będzie 15 mie­się­cy od daty pod­pi­sa­nia, nie dłu­żej jed­nak niż do
koń­ca trwa­nia pro­gra­mu. Po doko­na­niu zaku­pu Wnio­sko­daw­ca musi
roz­li­czyć się z PFRON — przed­sta­wić fak­tu­rę koń­co­wą wraz z
pro­to­ko­łem odbio­ru samo­cho­du, aby PFRON mógł wypła­cić kwo­tę
dofi­nan­so­wa­nia na rachu­nek ban­ko­wy sprze­daw­cy samochodu.

Ter­mi­ny:

Nabór wnio­sków pro­wa­dzo­ny będzie w czte­rech turach, nie dłu­żej
jed­nak niż do wyczer­pa­nia budżetu

Pro­gra­mu: tura pierw­sza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do
godzi­ny 23:59;

tura dru­ga: od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. do godzi­ny
23.59;

tura trze­cia: od dnia 29.02.2024 r. do dnia 30.03.2024 r. do godzi­ny
23:59;

tura czwar­ta: od dnia 31.07.2024 r. do dnia 31.08.2024 r. do godzi­ny
23:59.

Link do stro­ny Pfron i pro­gra­mu “SAM”:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/
[4]


Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [5]
www.facebook.com/dfop.org [6]

www.maleinicjatywy.pl [7]
www.facebook.com/maleinicjatywy [8]

www.wro-ngo.pl [9]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [10]

www.malegranty.pl [11]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [12]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [13]

Links:
——
[1] https://fb.watch/lpdhAquDaw/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=WsJ8M9KZU1I
[3] https://www.youtube.com/watch?v=RPnODY0y-NA
[4] https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/
[5] http://www.dfop.org.pl
[6] http://www.facebook.com/dfop.org
[7] http://www.maleinicjatywy.pl
[8] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[9] http://www.wro-ngo.pl
[10] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[11] http://www.malegranty.pl
[12] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[13] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu