Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Milion kilo­me­trów w mie­siąc – Kole­je Dol­no­ślą­skie biją kolej­ny rekord!

Milion kilo­me­trów w mie­siąc – Kole­je Dol­no­ślą­skie biją kolej­ny rekord!

15‑lecie Kolei Dol­no­ślą­skich, przy­pa­da­ją­ce w 2023 roku, obfi­tu­je w rekor­dy. Nie­daw­no prze­woź­nik świę­to­wał okrą­głą licz­bę 100 milio­nów pasa­że­rów prze­wie­zio­nych od począt­ku dzia­łal­no­ści spół­ki. A lipiec był pierw­szym mie­sią­cem, gdy żół­to-bia­łe pocią­gi poko­na­ły 1 mln kilo­me­trów. Takim osią­gnię­ciem mogą się pochwa­lić tyl­ko dwaj prze­woź­ni­cy w Polsce.

– Kil­ka razy było „o włos”, bo zbli­ża­li­śmy się do tej magicz­nej licz­by prak­tycz­nie w każ­dym mie­sią­cu 2023 roku. W mar­cu zabra­kło nam ośmiu tysię­cy km do milio­na. Teraz prze­kro­czy­li­śmy tę licz­bę – mówi Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich.

Z roku na rok Kole­je Dol­no­ślą­skie poko­nu­ją coraz wię­cej kilo­me­trów. W 2023 roku ma być ich łącz­nie ponad 12 mln.

Skąd ten milion?

By poka­zać ska­lę pra­cy wyko­na­nej przez Kole­je Dol­no­ślą­skie, naj­le­piej porów­nać ją z doko­na­nia­mi prze­woź­ni­ków kole­jo­wych z innych woje­wództw. Na przy­kład w woje­wódz­twie pod­la­skim tzw. pra­ca prze­wo­zo­wa zle­co­na przez tam­tej­szy urząd mar­szał­kow­ski wyno­si 2 mln km, a regio­nal­ny prze­woź­nik prze­jeż­dża 1,8 mln km. Ale w ska­li roku, a nie miesiąca.

– Miło czy­tać arty­ku­ły w mediach ogól­no­pol­skich, któ­re mówią o rene­san­sie kolei i za przy­kład sta­wia­ją Dol­ny Śląsk. Gra­ni­czy­my z Cze­cha­mi, któ­rzy mają, moim zda­niem, jeden z naj­lep­szych sys­te­mów trans­por­tu publicz­ne­go w Euro­pie. Mie­rzy­my do nich i chce­my, by ofer­ta kole­jo­wa na Dol­nym Ślą­sku była z każ­dym rokiem coraz lep­sza – mówi Ceza­ry Przy­byl­ski, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.

Milion kilo­me­trów poko­na­nych mie­sięcz­nie przez prze­woź­ni­ka kole­jo­we­go na zle­ce­nie jed­ne­go urzę­du mar­szał­kow­skie­go osią­ga­ją zale­d­wie dwa pod­mio­ty w Pol­sce: Kole­je Mazo­wiec­kie, a od lip­ca 2023 roku Kole­je Dol­no­ślą­skie. Trze­ba przy tym pamię­tać, że w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim kole­je regio­nal­ne dzia­ła­ją m.in. w ponad trzy­mi­lio­no­wej aglo­me­ra­cji warszawskiej. 

Jak to dzia­ła w Warszawie?

War­sza­wa jest wyjąt­kiem – kolej w aglo­me­ra­cji funk­cjo­nu­je tam na innym pozio­mie niż w jakim­kol­wiek innym mie­ście w Pol­sce. Urząd Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy dopła­ca prze­woź­ni­kom ponad 200 mln zło­tych rocz­nie za moż­li­wość hono­ro­wa­nia bile­tów miej­skich w pocią­gach Kolei Mazo­wiec­kich oraz War­szaw­skiej Kolei Dojaz­do­wej. A prze­woź­ni­cy, otrzy­mu­jąc taką rekom­pen­sa­tę, są w sta­nie polep­szać ofer­tę dla miesz­kań­ców aglo­me­ra­cji. Przy wspar­ciu nie tyl­ko War­sza­wy, ale też gmin aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej, Kole­je Mazo­wiec­kie wyko­nu­ją ok. 1,6 mln km mie­sięcz­nie. Teraz do gro­na prze­woź­ni­ków regio­nal­nych, osią­ga­ją­cych pra­cę eks­plo­ata­cyj­ną na pozio­mie 1 mln km mie­sięcz­nie dołą­cza­ją Kole­je Dolnośląskie.

– Dol­ny Śląsk inwe­stu­je w kolej, tak aby mogli z niej dogod­nie korzy­stać miesz­kań­cy regio­nu. Naj­no­wo­cze­śniej­sze pocią­gi Kolei Dol­no­ślą­skich Elf2 wożą pasa­że­rów w ramach tzw. Dol­no­ślą­skiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Ta ofer­ta pozwa­la zaosz­czę­dzić czas, ponie­waż do cen­trum Wro­cła­wia z takich osie­dli jak Woj­nów czy Stra­cho­cin, doje­dzie­my już w ok. 30 minut. To real­na alter­na­ty­wa dla osób, któ­re na co dzień korzy­sta­ją z samo­cho­du – zauwa­ża Krzysz­tof Maj, czło­nek zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go odpo­wie­dzial­ny m.in. za funk­cjo­no­wa­nie aglomeracji.

To w tej kaden­cji Zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go pocią­gi pasa­żer­skie wró­ci­ły m.in. do Lubi­na (72 tys. miesz­kań­ców), Bie­la­wy (29 tys.) czy Sobót­ki (7 tys.). Do sie­ci połą­czeń zosta­ną zaraz włą­czo­ne Świe­ra­dów-Zdrój czy Karpacz.

 Dol­no­ślą­za­cy jeż­dżą sze­ścio­ma nowy­mi hybry­da­mi Impuls II oraz nowy­mi Elfami2. Zaraz na Dol­ny Śląsk przy­ja­dą dwa spa­li­no­we Kol­za­my po kapi­tal­nym remon­cie. W porów­na­niu do 8 milio­nów km poko­ny­wa­nych w 2018 roku, czy­li na począt­ku obec­nej kaden­cji woje­wódz­kich władz samo­rzą­do­wych, w 2023 roku Kole­je Dol­no­ślą­skie poko­na­ją 12 mln km – mówi Tymo­te­usz Myr­da, czło­nek zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, odpo­wie­dzial­ny za kolej.