Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 19.05–21.05.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Wiel­kie Jele­nio­gór­skie Juwe­na­lia 2023

Zapra­sza­my na stu­denc­kie świę­to do Jele­niej Góry!

Wiel­kie Jele­nio­gór­skie Juwe­na­lia 2023 odby­wać się będą 19–21 maja
na Bło­niach Jeleniogórskich.

Na juwe­na­lio­wej sce­nie zagosz­czą: Bia­łas, Gro­mee, Liber, na
zakoń­cze­nie naj­więk­sza gwiaz­da w ramach Fina­łu Ligii Roc­ka-
Zalew­ski. Ponad­to wystą­pią: EV, Buty Sape­ra czy Kar­ko­no­ska Śro­do­wa
Noc.

Orga­ni­za­to­rem głów­nym jest MWowk Agen­cy. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi są:
Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Nauk Sto­so­wa­nych, Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska,
Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny we Wro­cła­wiu, Mia­sto Jele­nia Góra,
Jele­nio­gór­skie Cen­trum Kul­tu­ry, Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki we
Wro­cła­wiu.

[1]

Jele­nia Góra Tro­phy Maja Race i Bike Mara­ton 2023

SOBO­TA, 20.05.2023

JELE­NIA GÓRA TRO­PHY MAJA WŁOSZ­CZOW­SKA MTB RACE UCI XCO HC + KIDS
ADVEN­TU­RE

NIE­DZIE­LA, 21.05.2023

Bike Mara­ton 2023 — Park Pau­li­num i Plac Ratuszowy

cere­mo­nia otwar­cia — 10.50 na Pla­cu Ratuszowym

Szcze­gó­ło­we pro­gra­my na stro­nie orga­ni­za­to­rów: bikemaraton.com.pl

[2]

Wiel­ki Finał Ligii Rocka

Finał Liga Rocka !

21 maja 2023 na bło­niach jele­nio­gór­skich zagra dla Was:

Krzysz­tof Zalewski

Ponad­to cze­ka­ją Was kon­cer­ty czte­rech zwy­cię­skich zespo­łów,
wyło­nio­nych w trak­cie kon­cer­tów eliminacyjnych.

Kape­le zawal­czą o nagro­dę główną:

Sta­tu­et­kę “Liga Roc­ka 2023” oraz nagro­dę pie­nięż­ną w wyso­ko­ści
5000 zł ufun­do­wa­ną przez Mia­sto Jele­nia Góra!

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]
Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl