Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

25-lecie pro­kla­ma­cji Europa-Miasta

 W sobo­tę 13 maja 2023r w Zgo­rzel­cu odby­ły się obcho­dy jubi­le­uszu 25-lecia pro­kla­ma­cji Euro­pa-Mia­sto. Dokład­nie 25 lat temu Gör­litz i Zgo­rze­lec połą­czy­ły się, two­rząc Euro­pej­skie Mia­sto Görlitz/Zgorzelec. Mia­sto Gör­litz powsta­ło dzię­ki swo­je­mu poło­że­niu na śre­dnio­wiecz­nym euro­pej­skim szla­ku han­dlo­wym i już u schył­ku śre­dnio­wie­cza roz­kwi­tło jako cen­trum han­dlo­we i gospo­dar­cze. Licząc ponad 9 tysię­cy miesz­kań­ców było wów­czas jed­nym z naj­więk­szych nie­miec­kich miast. Na jed­nej z kon­fe­ren­cji w Pocz­da­mie, zwy­cię­skie mocar­stwo poin­for­mo­wa­ło o nowym prze­bie­gu gra­nic po dru­giej woj­nie świa­to­wej. W ten spo­sób Gör­litz zosta­ło podzie­lo­ne a rze­ka Nysa Łużyc­ka sta­ła się rze­ką gra­nicz­ną. Niem­cy ze wschod­nie­go brze­gu Nysy wygna­ni, a wie­lu ludzi ze wschod­niej Pol­ski zosta­ło prze­nie­sio­nych do nowo powsta­łe­go Zgo­rzel­ca. Gör­litz i Zgo­rze­lec sta­ły się sym­bo­licz­ny­mi miej­sca­mi z powo­jen­nej histo­rii Euro­py. W latach 1989/90 po upad­ku żela­znej kur­ty­ny, te dwa mia­sta po latach sepa­ra­cji, zaczę­ły nawią­zy­wać kon­tak­ty i myśleć o wspól­nej przy­szło­ści. W 1991r zosta­ła pod­pi­sa­na umo­wa o part­ner­stwie pomię­dzy Gör­litz a Zgo­rzel­cem. W wyni­ku jej pod­pi­sa­nia, wyko­na­no wie­le małych i dużych kro­ków na szcze­blach poli­tycz­nych, któ­re obej­mo­wa­ły mię­dzy inny­mi pro­ce­sy admi­ni­stra­cyj­ne, takie jak wspól­ne posie­dze­nia rad miej­skich i komi­sji koor­dy­na­cyj­nej, trans­gra­nicz­ną linię auto­bu­so­wą ‚wspól­ne obcho­dy Boże­go Cia­ła i wie­le innych.

Pod­czas tygo­dnia Euro­py w 1998r nastą­pił kolej­ny waż­ny, wspól­ny krok: pro­kla­ma­cja Euro­pa-Mia­sta Zgo­rze­lec-Gor­litz . We wspól­nej dekla­ra­cji stwier­dza się: „Euro­pa jest przy­szło­ścią naszych miast”. Od tej pory oba mia­sta nadal spraw­nie ze sobą współ­pra­cu­ją i przyjaźnią.

     Wspól­ne świę­to­wa­nie roz­po­czę­ło się o godz. 13tej na sce­nie przy mły­nie Czte­ro­ko­ło­wym, po nie­miec­kiej stro­nie mostu Sta­ro­miej­skie­go. Tam roz­po­czął się cykl „Roz­mo­wy o Euro­pa-Mie­ście” z udzia­łem zapro­szo­nych gości oraz bur­mi­strzów obu miast. Pod­czas tego jubi­le­uszu, któ­ry miał cha­rak­ter Festy­nu rodzin­ne­go, nasze Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zo­nek i osób z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą w Zgo­rzel­cu, mia­ło swo­je sta­no­wi­sko na moście Sta­ro­miej­skim , gdzie sta­li­śmy z fan­to­ma­mi pier­si dam­skiej, męskiej, jąder i pro­sta­ty. Każ­dy mógł nauczyć się samo­ba­da­nia i dostać wie­le cen­nych infor­ma­cji. Roz­da­wa­li­śmy też bro­szur­ki o tema­ty­ce onko­lo­gicz­nej. Zain­te­re­so­wa­nie było wiel­kie, mie­li­śmy gości pol­skich jak i nie­miec­kich, gdzie zada­wa­no nam wie­le pytań, goście nie bali się tak­że nauki samo­ba­da­nia na naszych fan­to­mach.  Oprócz tego, moż­na było kupić od nas pysz­ną por­cję domo­we­go cia­sta, któ­re w więk­szo­ści zosta­ło przy­go­to­wa­ne przez rodzi­ny naszych przy­ja­ciół z Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej z róż­nych jed­no­stek oko­lic Zgo­rzel­ca. Zebra­ne środ­ki ze sprze­da­ży, prze­zna­czy­my na nadal trwa­ją­cy remont naszej przy­szłej sie­dzi­by, z któ­rym się zmagamy.

Na festy­nie moż­na było spo­tkać sto­wa­rzy­sze­nia i orga­ni­za­cje z Euro­pa-Mia­sto, któ­re od lat współ­pra­cu­ją ze sobą, dzie­lą swo­je pasje i zain­te­re­so­wa­nia. Zwień­cze­niem jubi­le­uszu były licz­ne wystę­py arty­stycz­ne oby miast.

   Wraz z pro­kla­ma­cją Euro­pa­mia­sta Gör­litz-Zgo­rze­lec 25 lat temu powsta­ła wspól­na, widocz­na i owoc­na for­ma współ­pra­cy, zarów­no wewnętrz­nej jak i zewnętrz­nej, któ­ra może być gwa­ran­cją dobrej przy­szło­ści dla ludzi po obu stro­nach Nysy.

 

Kata­rzy­na Anders