Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Panią Elż­bie­tą Słojewską-Poznańską

Dzień dobry !
 
W dniu dzi­siej­szym 26.05.23r z ini­cja­ty­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Cen­trum Edu­ka­cji Zdro­wot­nej VITA+ odby­ło się spo­tka­nie na PERONIE4 w Szklar­skiej Porę­bie z Panią Elż­bie­tą Sło­jew­ską- Poznań­ską. Tema­tem spo­tka­nia i prze­pro­wa­dzo­nej pre­lek­cji była cho­ro­ba cukrzy­co­wa i jej konsekwencje.
Bar­dzo dobrze, a przede wszyst­kim bar­dzo przy­stęp­nie popro­wa­dzo­na pre­lek­cja popar­ta opra­co­wa­niem wizu­al­nym. Po pre­lek­cji było bar­dzo dużo pytań na któ­re Pani Elż­bie­ta odpo­wia­da­ła bar­dzo rze­czo­wo. Następ­nie w osob­no przy­go­to­wa­nym pomiesz­cze­niu odbył się  u osób chęt­nych (a było ich cał­kiem spo­ro ) prze­gląd stóp pod wzglę­dem tzw. “sto­py cukrzy­co­wej”. Obec­ni na sali podzię­ko­wa­li bar­dzo ser­decz­nie Pani Elż­bie­cie za spo­tka­nie i uzy­ska­ną dodat­ko­wą wie­dzę. W ramach podzię­ko­wa­nia został wrę­czo­ny upo­mi­nek przy­go­to­wa­ny przez Urząd Miasta.