Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Notat­ka ze spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li CEZ VITA

Notat­ka ze spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li CEZ VITA ( Danu­ta , Ryszard , Regi­na , Miro­sław ) ze Sto­wa­rzy­sze­niem SENIOR+ w dniu 29.03.23 w Gmin­nym Ośrod­ku Kul­tu­ry w Mysłakowicach .

Z powo­dów zdro­wot­nych Prze­wod­ni­czą­ca Hele­na Nawrot nie mogła uczest­ni­czyć oso­bi­ście w spo­tka­niu więc wyzna­czy­ła god­ną zastęp­czy­nię . Licz­ne gro­no człon­ków SENIOR+  wysłu­cha­ło naszej ofer­ty edu­ka­cji zdro­wot­nej z  naci­skiem  na  : oso­bi­ste spo­tka­nia ze spe­cja­li­sta­mi z róż­nych dzie­dzin  medycz­nych jak i  na ZOOM , wymia­na doświad­czeń w gru­pach cho­ro­bo­wych , samo­ba­da­nie ,  zaję­cia psy­cho­te­ra­peu­tycz­ne , prze­ciw­dzia­ła­nie . Zain­te­re­so­wa­nie wzbu­dzi­ła ofer­ta wywia­du z far­ma­ceu­tą , po któ­rym będzie­my pra­wi­dło­wo przyj­mo­wać leki i suple­men­ty . Roz­da­li­śmy kil­ka egzem­pla­rzy nasze­go cza­so­pi­sma „ TU I  TERAZ „ z któ­re­go moż­na  wię­cej dowie­dzieć się o naszej działalności .

Przed­sta­wi­li­śmy rów­nież wykaz orga­ni­zo­wa­nych imprez tury­stycz­nych , kul­tu­ral­nych , wypo­czyn­ko­wych . Nasz podziw wzbu­dził metraż  pomiesz­cze­nia i zaple­cze socjal­ne w któ­rych odby­wa­ją się zaję­cia . Zasta­no­wi­my się , co może­my wspól­nie zor­ga­ni­zo­wać ku zin­te­gro­wa­niu Stowarzyszeń .

Jest wola łącze­nia . Z życze­nia­mi szyb­kie­go powro­tu do zdro­wia Pani Hele­nie będzie­my dążyć do owoc­nej współpracy.

00e4efc2 eea9 4bb4 a9d9 c48f4f011266

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds