Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja o spek­ta­klu z tłu­ma­cze­niem na język migowy

Dzień dobry,

Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze im. Bog­da­na Nauki uprzej­mie
zapra­sza na fami­lij­ny spek­takl dosto­so­wa­ny do potrzeb osób  z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi — tłu­ma­czo­nie na język migowy.

W dniu 125 lute­go (sobo­ta) br. o godzi­nie 16.00.

CYRK DOK­TO­RA DOLIT­TLE
Zna­na wszyst­kim histo­ria o umie­ją­cym roz­ma­wiać ze zwie­rzę­ta­mi
dok­to­rze Janie Dolit­tle, opo­wie­dzia­na jest przy pomo­cy “czar­ne­go
teatru’’. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu, ultra­fio­le­to­we­mu świa­tłu,
nie­wi­docz­ni dla publicz­no­ści akto­rzy będą oży­wiać lal­ki i
przed­mio­ty, jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki.
 autor: Hugh John Lofting
reży­se­ria: Libo Stumpf
asy­stent reży­se­ra: Syl­we­ster Kuper
sce­no­gra­fia: Libor Stumpf
tłu­ma­cze­nie: Paweł Paw­lik
wystę­pu­ją: Rado­sław Biniek, Doro­ta Flu­der-Gło­wac­ka, Doro­ta
Kor­czyc­ka-Bąbliń­ska, Rafał Ksią­dzy­na, Syl­we­ster Kuper, Lidia
Liso­wicz, Jacek Mak­si­mo­wicz, Sła­wo­mir Mozolewski

BILE­TY:
– gru­po­wy – 22 zł
– gru­po­wy + lek­cja teatral­na – 25 zł
– nor­mal­ny dla dzie­ci – 25 zł
– nor­mal­ny dla doro­słych – 30 zł
– rodzin­ny (2+1) – 60 zł
– rodzin­ny (2+2) – 80 zł
– kar­ta dużej rodzi­ny – 10 zł
- dla osób z orze­cze­niem o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści — 10 zł

 Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji w Jele­niej Górze im. Bog­da­na Nauki reali­zu­je
grant w ramach pro­jek­tu „Kul­tu­ra bez barier”, któ­re­go reali­za­to­rem
jest Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych
„ZOBACZ, USŁYSZ, DOTKNIJ TEATRU”

– 
Grze­gorz Koczu­baj
kie­row­nik administracyjny

Zdro­jo­wy Teatr Ani­ma­cji
w Jele­niej Górze im. B. Nauki

tel. 075/7557690 w.13
tel. 512–219-961
mail: ‘promocja@teatr.jgora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>promocja@teatr.jgora.pl
www.teatr.jgora.pl [1]

Links:
——
[1] http://www.teatr.jgora.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds