Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Kasa na start”-projekt na roz­wój przed­się­bior­czo­ści w ramach któ­re­go moż­na roz­po­cząć pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospodarczej

Sza­now­ni Państwo,

Fun­da­cja Eudaj­mo­nia  reali­zu­je pro­jekt  „Kasa na start”-projekt na
roz­wój przed­się­bior­czo­ści w ramach któ­re­go moż­na roz­po­cząć
pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Gru­pa docelowa:

Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią o statusie:

- bez­ro­bot­ny lub bier­ny zawodowo

- oso­by zatrud­nio­ne na umo­wach krót­ko­ter­mi­no­wych oraz pra­cu­ją­cy w
ramach umów cywil­no-praw­nych, któ­rych mie­sięcz­ne zarob­ki nie
prze­kra­cza­ją 120 % wyso­ko­ści mini­mal­ne­go wynagrodzenia

- powy­żej 30 roku życia

W ramach pro­jek­tu oferujemy:

- szko­le­nia pod­no­szą­ce wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do pod­ję­cia
i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — 8 dni po 5h dziennie

- przy­zna­nie bez­zwrot­nych środ­ków finan­so­wych na roz­wój
przed­się­bior­czo­ści w wyso­ko­ści 23 050,00 zł

- przy­zna­nie pomo­sto­we­go wspar­cia finan­so­we­go w wyso­ko­ści śr.  2000
zł mie­sięcz­nie (od 6 do 9 mie­się­cy po 2000 zł/miesięcznie)

Rekru­ta­cja trwa.

Rekru­ta­cja Etap I:  zło­że­nie przez Kan­dy­da­ta for­mu­la­rza rekrutacyjnego

Rekru­ta­cja Etap II: roz­mo­wa z Dorad­cą zawodowym

Pla­no­wa­ny ter­min zało­że­nia dzia­łal­no­ści to luty 2023.

_Projekt reali­zo­wa­ny w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go
Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii
Euro­pej­skiej  w ramach Euro­pej­skie­go  Fun­du­szu Społecznego._

https://eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=540

Pozdra­wiam

Dia­na Hamarnik

Koor­dy­na­tor

509 946 480

Pozdra­wiam

Zespół Fun­da­cji Eudajmonia

Infor­mu­je­my, że Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w
jed­no­st­ce jest Fun­da­cja Eudaj­mo­nia. Dokład­ne infor­ma­cje doty­czą­ce
zasad
prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych znaj­du­ją się na stro­nie fun­da­cji
pod adre­sem:  Klau­zu­la o Prze­twa­rza­niu Danych Oso­bo­wych Fun­da­cji
Eudaj­mo­nia [1]

Links:
——
[1] http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=m&idg=mg,35

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds