Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my na VI AUKCJĘ DZIEŁ SZTU­KI do BWA w Jele­niej Górze

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my na VI AUKCJĘ DZIEŁ SZTU­KI do BWA w
Jele­niej Górze

VI Aukcja Dzieł Sztuki

Finał aukcji (w sie­dzi­bie BWA): 25 lute­go (sobo­ta) od godz. 15:00
Wysta­wa prac: 13–24 lutego

Od zara­nia dzie­jów czło­wiek ota­czał się pięk­ny­mi przed­mio­ta­mi.
Dzie­ła sztu­ki kształ­tu­ją poczu­cie este­ty­ki i wpły­wa­ją na jakość
nasze­go życia. Histo­ria han­dlu nimi jest tak sta­ra jak sama sztu­ka.
Współ­cze­śnie pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy speł­nia­ją rolę mece­na­sów,
któ­ry­mi w prze­szło­ści byli moż­ni, kościół oraz pań­stwo. Ich rola
jest nie do prze­ce­nie­nia. Aukcje dzieł sztu­ki pozwa­la­ją arty­stom
pro­mo­wać się i zara­biać na swo­jej twór­czo­ści. Kupu­ją­cy mogą
zaspo­ka­jać swo­je potrze­by este­tycz­ne oraz dobrze zain­we­sto­wać
pie­nią­dze. Coraz wię­cej osób widzi dla sztu­ki miej­sce w swo­jej
prze­strze­ni domo­wej i rozu­mie, że jest to dobra loka­ta kapi­ta­łu.
Gale­ria BWA już po raz szó­sty orga­ni­zu­je Aukcję Dzieł Sztu­ki. Na
licy­ta­cję wysta­wio­ne zosta­ną przede wszyst­kim pra­ce arty­stów z
nasze­go regio­nu, z Jele­niej Góry i oko­lic. Ofe­ru­je­my Pań­stwu
malar­stwo, gra­fi­kę, foto­gra­fię, rysu­nek, szkło oraz cera­mi­kę. Na
naszej Aukcji znaj­dą się dzie­ła sztu­ki na każ­dą kieszeń.

Koszt  udzia­łu w aukcji: 10 zł.

_Organizatorzy: Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze, Rota­ry
Club Karpacz-Karkonosze._
_Partner: Rota­ry Club Jele­nia Góra._
_Patronat medial­ny: TV DAMI Jele­nia Góra._

_Środki finan­so­we uzy­ska­ne na Aukcji będą prze­ka­za­ne arty­stom oraz
zosta­ną prze­zna­czo­ne na edu­ka­cję dzie­ci i mło­dzie­ży oraz inne cele
sta­tu­to­we Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze._

_Działalność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­nia Góra._

————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com 
‘bwa@jeleniagora.pl’
Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com