Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

ZDRO­JO­WE CZWART­KI Z FILHARMONIĄ
NIE TYL­KO PATRIOTYCZNIE
KON­CERT W RAMACH OBCHO­DÓW ŚWIĘ­TA NIEPODLEGŁOŚCI
VIVA POLONIa

10 i 11 Listo­pa­da 2022

Wita­my ponownie!

ZDRO­JO­WE CZWART­KI Z FIL­HAR­MO­NIĄ — NIE TYL­KO PATRIOTYCZNIE
Pol­ska muzy­ka ludo­wa jest nie­zwy­kle róż­no­rod­na, obej­mu­je pieśni,
przy­śpiew­ki oraz reper­tu­ar instru­men­tal­ny i tanecz­ny. Jest świadectwem
bogac­twa tra­dy­cji, skła­da­ją­cej się na naszą kul­tu­rę. Wielokrotne
odwo­ła­nia do utwo­rów folk­lo­ry­stycz­nych dostrze­ga­my w twórczości
m.in. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, któ­ry nie­jed­no­krot­nie wpla­tał je do swoich
kom­po­zy­cji. W przed­dzień Naro­do­we­go Świę­ta Niepodległości
zapra­sza­my na kon­cert zespo­łu Molien­do Cafe, któ­ry prócz własnych
aran­ża­cji tra­dy­cyj­nych pie­śni ludo­wych i patrio­tycz­nych zaprezentuje,
utwo­ry z kul­to­wych pol­skich fil­mów, a tak­że pio­sen­ki z reper­tu­aru Anny
Ger­man, Cze­sła­wa Nie­me­na czy Sewe­ry­na Krajewskiego.

Wyko­naw­cy: Zespół Molien­do Cafe w skła­dzie: Ewa Anto­sik — skrzypce,
Tomasz Iwa­nek — kon­tra­bas, Artur Nowak — puzon, Andrzej Kolasiński -
gita­ra, Anna Kata­rzy­na Jiru­ska — vocal.

KON­CERT W RAMACH OBCHO­DÓW ŚWIĘ­TA NIE­POD­LE­GŁO­ŚCI — VIVA POLONIA
Są utwo­ry, któ­re towa­rzy­szą Naro­do­wi Pol­skie­mu od wie­ków. Śpiewano
je, gdy naszym przod­kom dane było żyć w poko­ju, lecz towa­rzy­szy­ły im
rów­nież w cza­sie wojen i zabo­rów. W dniu 104. rocz­ni­cy odzyskania
przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści Sala Kon­cer­to­wa Filharmonii
Dol­no­ślą­skiej gościć będzie Orkie­strę Repre­zen­ta­cyj­ną Straży
Gra­nicz­nej. Pol­skie pie­śni patrio­tycz­ne, pio­sen­ki żoł­nier­skie, w
aran­ża­cji na orkie­strę dętą, wyko­na­ją tak­że śpie­wa­cy operowi -
cze­ka nas wie­czór wypeł­nio­ny siłą pol­skiej, rów­nież patriotycznej
muzy­ki i jej poru­sza­ją­cym przekazem.

Wyko­naw­cy: Nata­lia Zabrze­ska-Boro­wiec — sopran, Iwo­na Chruślicka -
sopran, Doro­ta Lasko­wiec­ka-Urban — sopran, Wacław Wacła­wiak — tenor,
Orkie­stra Repre­zen­ta­cyj­na Stra­ży Granicznej,
ppłk SG Leszek Miecz­kow­ski — dyry­gent, prowadzenie.

 Wię­cej informacji:
 https://filharmonia.jgora.pl/zdrojowy-czwartek-… [1]
https://filharmonia.jgora.pl/koncert-symfoniczn… [2]

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia stro­ny z aktu­al­nym repertuarem:
 https://filharmonia.jgora.pl/repertuar,6#page=1 [3]
 _____
 Do zoba­cze­nia wkrótce!
 Zespół Biu­ra Kon­cer­to­we­go i Marketingu.

Zadzwoń do nas:

Napisz do nas:

Odwiedź nas:

+ 48 75 75 381 61

‘sklep@filharmonia.jgora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sklep@filharmonia.jgora.pl

Jele­nia Góra,
ul. Pił­sud­skie­go 60

SOCIAL MEDIA:

         [4]

         [5]

         [6]

Mamy nadzie­ję, że lubisz nasze new­slet­te­ry. Jeśli nie, możesz się
wypi­sać. [7]

Wia­do­mość wysła­na przez:
FIL­HAR­MO­NIA DOL­NO­ŚLĄ­SKA W JELE­NIEJ GÓRZE [8]

Links:
——
[1] https://link.freshmail.direct/c/29z2r1pv8d/k261h2kors
[2] https://link.freshmail.direct/c/zozmws4qnp/k261h2kors
[3] https://link.freshmail.direct/c/d70naz913w/k261h2kors
[4] https://link.freshmail.direct/c/thx57p58z4/k261h2kors
[5] https://link.freshmail.direct/c/6btpf2yaqo/k261h2kors
[6] https://link.freshmail.direct/c/90rlddstyw/k261h2kors
[7] https://link.freshmail.direct/r/k261h2kors/4wpng00z8q
[8] https://link.freshmail.direct/c/c80t30o9ki/k261h2kors