Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„KSON dla Ukrainy”

Sto­wa­rzy­sze­nie Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze reali­zu­je zada­nie pn. „KSON dla Ukra­iny”, finan­so­wa­ne ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach dzia­ła­nia „Pomoc oby­wa­te­lom Ukra­iny z nie­peł­no­spraw­no­ścią” Moduł III.
War­tość zada­nia wyno­si 436.500 zł.
Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest od 16 sierp­nia do 31 grud­nia 2022 roku.
Wspar­ciem obję­tych jest łącz­nie 43 oso­by, w tym 18 Bene­fi­cjen­tów – oby­wa­te­li Ukra­iny z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz 25 osób towa­rzy­szą­cych. W ramach dzia­ła­nia uczest­ni­cy mogą otrzy­mać m.in. dofi­nan­so­wa­nie do zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia, zaku­pu leków, a tak­że wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne, praw­ne oraz zawodowe.