Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Regio­nal­nie Aktyw­ni. Forum Sie­ciu­ją­ce Szko­ły Aktyw­ne­go Sek­to­ra | 22–23 listo­pa­da 2022 roku

Regio­nal­nie Aktyw­ni. Forum Sie­ciu­ją­ce Szko­ły Aktyw­ne­go Sektora.

Zapra­sza­my do udzia­łu w forum sie­ciu­ją­cym Regio­nal­nie Aktyw­ni, któ­re
odbę­dzie się w Kato­wi­cach w dn. 22–23 listo­pa­da 2022 r. Forum
poświę­co­ne będzie temu jak sku­tecz­nie wzmac­niać orga­ni­za­cje
poza­rzą­do­we, jak budo­wać part­ner­stwa i radzić sobie z poja­wia­ją­cy­mi
się wyzwa­nia­mi. Wyda­rze­nie odby­wa się w ramach pro­jek­tu Szko­ła
Aktyw­ne­go Sek­to­ra, towa­rzy­szą­ce­go pro­gra­mo­wi „Aktyw­ni Oby­wa­te­le -
Fun­dusz Regio­nal­ny [1]”.

Dla kogo jest to spotkanie?

Spo­tka­nie skie­ro­wa­ne jest do osób dzia­ła­ją­cych w orga­ni­za­cjach
poza­rzą­do­wych i gru­pach nie­for­mal­nych, a tak­że do przed­sta­wi­cie­li
insty­tu­cji i samo­rzą­dów, współ­pra­cu­ją­cych z trze­cim sek­to­rem.
Zapra­sza­my przede wszyst­kim uczest­ni­ków i uczest­nicz­ki z woje­wództw:
ślą­skie­go, opol­skie­go, dol­no­ślą­skie­go, łódzkiego.

O czym będzie­my rozmawiać?

Spo­tka­nie ma na celu przyj­rze­nie się naj­waż­niej­szym wyzwa­niom, któ­re
sto­ją przed sek­to­rem oby­wa­tel­skim w 2022 roku. Chce­my wspól­nie
omó­wić potrze­by sek­to­ra i głów­ne trud­no­ści, z któ­ry­mi się
mie­rzy­my, wymie­nić się dobry­mi doświad­cze­nia­mi współ­pra­cy,
zasta­no­wić się, co może­my zro­bić, żeby razem jesz­cze lepiej i
sku­tecz­niej dzia­łać. Chce­my pod­jąć temat roz­wo­ju insty­tu­cjo­nal­ne­go w
jego prak­tycz­nym wymia­rze: sku­tecz­ne wzmac­nia­nie orga­ni­za­cji i
zespo­łów, trze­ci sek­tor jako dobre miej­sce pra­cy, dobro­stan osób
podej­mu­ją­cych w nim aktyw­ność, poszu­ki­wa­nie rów­no­wa­gi pomię­dzy
pla­no­wa­niem dłu­go­fa­lo­wym a potrze­bą ela­stycz­no­ści. Wresz­cie,
spo­tka­nie będzie oka­zją do wza­jem­nej inspi­ra­cji, nawią­za­nia
kon­tak­tów z inny­mi orga­ni­za­cja­mi i part­ne­ra­mi z regio­nu, wymia­ny
pomy­słów i dobrych praktyk.

Gdzie i kiedy?

Dwu­dnio­we spo­tka­nie odbę­dzie się w Kato­wi­cach 22 i 23 listo­pa­da 2022
roku. Oso­bom spo­za Kato­wic zapew­nia­my noc­leg w poko­jach dwu­oso­bo­wych i
zwra­ca­my kosz­ty prze­jaz­du. Ramo­wy pro­gram forum poni­żej. Pro­si­my o
reje­stra­cję poprzez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy w ter­mi­nie do 6 listo­pa­da:
https://forms.gle/C84dqxb5LGUm79Fv9. Oso­by zare­je­stro­wa­ne na spo­tka­nie
otrzy­ma­ją potwier­dze­nie udzia­łu do 7 listo­pa­da 2022 roku.

Ramo­wy pro­gram Forum

Wto­rek, 22 listopada

11:00 — 11:30 Powi­ta­nie i otwarcie

11:30 — 13:00 Kra­jo­braz lokal­ny wobec świa­ta w 2022 roku. Per­spek­ty­wy i
wyzwa­nia — dyskusja

13:00 — 14:00 Obiad

14:00 — 15:30 Razem w odpo­wie­dzi na wspól­ne wyzwa­nia. Jak wspól­nie
sta­wić im czo­ła? Doświad­cze­nia miast i społeczności.

15:30 — 16:00 Przerwa

16:00 — 17:30 Poznaj­my się! Sesja sieciująca

17:30 — 18:00 Pod­su­mo­wa­nie dnia

18:00 Kola­cja

Śro­da, 23 listopada

9:00–10:30 Czy capa­ci­ty może nie stra­szyć. Dys­ku­sja o wzmac­nia­niu
orga­ni­za­cji spo­łecz­nych jako insty­tu­cji oraz ludzi w niej pracujących.

10:30–11:00 Prze­rwa

11:00–13:00 Rów­no­le­głe sesje warsztatowe

     * NGO jako dobre miej­sce pra­cy — cel moż­li­wy do osią­gnię­cia?
     * Stra­te­gia czy ela­stycz­ność — czy posia­da­nie stra­te­gii ma sens?

13:00–13:30 Pod­su­mo­wa­nie forum

13:30–14:30 Obiad

_Partnerem mery­to­rycz­nym wyda­rze­nia jest Sto­wa­rzy­sze­nie Aktyw­no­ści
Oby­wa­tel­skiej Bona Fides._

Jest to pierw­sze z cyklu forów regio­nal­nych w ramach “Szko­ły Aktyw­ne­go
Sek­to­ra”. Jest skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do uczest­ni­ków i
uczest­ni­czek z woje­wództw: ślą­skie­go, opol­skie­go, dol­no­ślą­skie­go,
łódz­kie­go. W 2023 roku odbę­dą się kolej­ne fora skie­ro­wa­ne do osób
z pozo­sta­łych regionów.

Wszyst­kie szcze­gó­ły na stro­nie www SAS:

https://szkolasektora.org.pl/regionalnie-aktywni-forum/

oraz na fb:

www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji/photos/a.308308880412/10167106331840413/
[2]

wyda­rze­nie:

www.facebook.com/events/834349064658865 [3]


Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [4]
www.facebook.com/dfop.org [5]

www.maleinicjatywy.pl [6]
www.facebook.com/maleinicjatywy [7]

www.wro-ngo.pl [8]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [9]

www.malegranty.pl [10]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [11]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [12]

Links:
——
[1] https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
[2] https://www.facebook.com/FundacjaEdukacjadlaDemokracji/photos/a.308308880412/10167106331840413/
[3] https://www.facebook.com/events/834349064658865
[4] http://www.dfop.org.pl
[5] http://www.facebook.com/dfop.org
[6] http://www.maleinicjatywy.pl
[7] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[8] http://www.wro-ngo.pl
[9] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[10] http://www.malegranty.pl
[11] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[12] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds