Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Rafa­łem Fro­nią i pro­mo­cja jego książ­ki “Pasa­żer Bezpamięci”

Dro­dzy zapra­sza­my wszyst­kich Rota­rian na spo­tka­nie z Rafa­łem
Fro­nią i pro­mo­cję jego książ­ki “Pasa­żer Bezpamięci”.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 15 listo­pa­da (wto­rek) o godz. 18.30 w BWA w
Jele­niej Górze.

Rafał Fro­nia, “Pasa­żer Bezpamięci”.

Jak poda­je autor — opo­wieść ta, to podróż, któ­rej sen­sem jest
poszu­ki­wa­nie, lecz celem nie zawsze odna­le­zie­nie. Bo to co waż­ne i
emo­cje z tym zwią­za­ne są wła­śnie w dro­dze ku temu, co w życiu
jest naj­waż­niej­sze.

To tak, jak z man­da­lą, gdzie celem jest jej two­rze­nie a nie
posia­da­nie.

Nie moż­na odzy­skać sie­bie szu­ka­jąc w przy­szło­ści, czy grze­biąc
w prze­szło­ści. Ty i ja… każ­dy z nas. Jeste­śmy teraz. I jeśli
zmar­nu­je­my tę chwi­lę, to tak, jak­by­śmy zmar­no­wa­li ich milio­ny.
Żyć chwi­lą.

I w tym mają nam pomóc marze­nia, ku któ­rym dąży­my i pamięć,
dzię­ki któ­rej chwi­la może zamie­nić się w wieczność.

Zapra­szam w dro­gę. By się­gnąć marzeń i aby pamię­tać o tym, co
naj­waż­niej­sze.

Bo to jest sens życia.

Po tru­pach sła­bo­ści, przez prze­ciw­no­ści cza­su, za wszel­ką
cenę… pamię­tać.

A wszyst­ko będzie dobrze.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds