Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BAJ­KI DLA DORO­SŁYCH I INNE WIERSZE

W ramach Czwart­ków z Fil­har­mo­nią w Zdro­jo­wym Teatrze Ani­ma­cji im.
Bog­da­na Nauki spo­tka­nie z poezją w sło­wie i muzyce.

To swo­isty dia­log obu Panów (poety i muzy­ka), pro­wa­dzo­ny arty­stycz­nym
języ­kiem, począw­szy od tema­tów oso­bi­stych, poprzez żar­ty sytu­acyj­ne,
aż po filo­zo­ficz­ne reflek­sje nad sen­sem… choć­by sen­su, skoń­czyw­szy
na baj­ce-nie baj­ce Grze­go­rza Nowic­kie­go o przy­go­dach kul­to­we­go już
_Dzbanka Franka_. Pod­czas wie­czo­ru z poezją pre­zen­to­wa­ne będą wier­sze
z publi­ka­cji _Noc i Dzień — Sło­wo i Obraz_,
a tak­że z wcze­śniej­szych tomi­ków poezji Grze­go­rza Nowic­kie­go:
_Chciałbym zosta­wić ślad na śniegu_, _Wiersze do czytania._
W pro­gra­mie rów­nież nie­wy­da­ne jesz­cze tek­sty, któ­re poja­wi­ły się
jedy­nie w mediach spo­łecz­no­ścio­wych autora.

Na zwień­cze­nie wie­czo­ru per­for­ma­tyw­ne czy­ta­nie nie­zwy­kłej przy­go­dy
kul­to­we­go już bole­sła­wiec­kie­go dzban­ka Franka

i jego uko­cha­nej filiżanki.

Baj­ki dla dorosłych…i inne wier­sze na sce­nie ZTA w czwar­tek
27.10.2022 o godzi­nie 19.00.