Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wiel­ka Diva w Ope­rze Wro­cław­skiej! Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert galo­wy już 5 listopada!

Wiel­ka Diva w Ope­rze Wro­cław­skiej! Zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert
galo­wy już 5 listopada!

 Słyn­na sopra­nist­ka Mari­na Rebe­ka zasły­nę­ła jako wybit­na
inter­pre­ta­tor­ka wło­skich i fran­cu­skich dzieł wery­stycz­nych oraz oper
póź­no­ro­man­tycz­nych z krę­gu sło­wiań­skie­go, a w zeszłym roku wraz z
orkie­strą Ope­ry Wro­cław­skiej nagra­ła solo­wą pły­tę Essen­ce. Pod­czas
wro­cław­skie­go kon­cer­tu zosta­ną wyko­na­ne utwo­ry m.in. z naj­now­szej
pły­ty solist­ki, w tym wybit­ne, pomni­ko­we arie boha­te­rek takich oper,
jak Moc prze­zna­cze­nia, Paja­ce, Andrea Chénier Tosca, Cyga­ne­ria czy
Mada­me Butterfly.

Mari­na Rebe­ka jest uwa­ża­na za jed­ną z naj­lep­szych wyko­naw­czyń
Vio­let­ty w Tra­via­cie Ver­die­go i dosko­na­łą inter­pre­ta­tor­kę
twór­czo­ści Mozar­ta, Ros­si­nie­go, Ver­die­go czy Puc­ci­nie­go. Artyst­ka
regu­lar­nie wystę­pu­je na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych sce­nach świa­ta. Jej
talent podzi­wia­ła publicz­ność Metro­po­li­tan Ope­ra w Nowym Jor­ku,
Teatro alla Sca­la w Medio­la­nie oraz Roy­al Ope­ra House w Lon­dy­nie.
Współ­pra­cu­je z cenio­ny­mi dyry­gen­ta­mi, taki­mi jak Ric­car­do Muti, Zubin
Meh­ta czy Anto­nio Pap­pa­no. Towa­rzy­szyć jej będzie Orkie­stra Ope­ry
Wro­cław­skiej pod batu­tą Mar­co Boemiego.

 Chodź do ope­ry, Wrocławskiej!

KUP BILET

SPON­SO­REM STRA­TE­GICZ­NYM OPE­RY WRO­CŁAW­SKIEJ JEST FIR­MA KGHM Pol­ska
Miedź S.A.

KON­TAKT
tel. +48 71 370 88 80
 e‑mail: ‘opera@opera.wroclaw.pl’

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/c/y0hjfpocv0/ikcz9vl59h
[2] https://link.freshmail.mx/c/nozuvd06ua/ikcz9vl59h
[3] https://link.freshmail.mx/c/p6h15pc09m/ikcz9vl59h
[4] https://link.freshmail.mx/c/mk8vi1mllo/ikcz9vl59h

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds