Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Haki na cyberataki”

bezpieczni

Jak nie dać się oszu­kać cyberprzestępcom? 

Cze­go uni­kać w internecie? 

Jak się zabez­pie­czyć przed zło­dzie­ja­mi w sieci?

Infor­ma­cje o naj­now­szych zagro­że­niach. Wywia­dy z fachow­ca­mi i specjalistami.

Dobre rady i prak­ty­ki. Pomoc i wsparcie. 

To wszyst­ko i wie­le wię­cej znaj­dziesz w ser­wi­sie www.bezpieczni.kson.pl reali­zo­wa­nym
przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach projektu

“Haki na cybe­ra­ta­ki”, finan­so­wa­nym przez Fun­da­cja Santander.