Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 23–25.09.22

Naj­now­sze Wiadomości

50. Jele­nio­gór­ski Jar­mark Sta­ro­ci i Osobliwości

Wyda­rze­nie, któ­re w Jele­niej Górze odby­wa się od 1973 roku, jest jed­nym z naj­więk­szych tego typu w Pol­sce, na któ­re ścią­ga­ją kolek­cjo­ne­rzy z całej Euro­py. Swo­je zbio­ry pre­zen­tu­ją na Pla­cu Ratu­szo­wym i wzdłuż uro­kli­wych uli­czek Sta­re­go Mia­sta. Moż­na tu kupić zabyt­ko­wy samo­chód, sta­re meble, broń, cac­ka ze szkła i por­ce­la­ny, książ­ki, bibe­lo­ty i tysią­ce innych rze­czy. Zwie­dza­ją­cy i poten­cjal­ni kup­cy przez dwa dni będą to wszyst­ko oglą­dać, tar­go­wać się, słu­chać cie­ka­wych histo­rii, kupo­wać, uzu­peł­niać bądź wymie­niać swo­je zbiory.

[1]

Kro­kus Jazz Festi­wal 2022 Ran­dy Brec­ker & AMC Trio

Ran­dal “Ran­dy” Edward Brec­ker (ur. 27 listo­pa­da 1945 w Chel­ten­ham, Pen­syl­wa­nia) – ame­ry­kań­ski trę­bacz jaz­zo­wy i flu­gel­hor­ni­sta, wir­tu­oz trąb­ki, spad­ko­bier­ca tra­dy­cji Clif­for­da Brow­na, jeden z pio­nie­rów nur­tu fusion. Pię­cio­krot­ny lau­re­at nagro­dy ame­ry­kań­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Gram­my. Nagry­wał z taki­mi arty­sta­mi jak Bil­ly Cobham, Bru­ce Spring­ste­en, Char­les Min­gus, Blo­od, Swe­at and Tears, Hora­ce Silver, Frank Zap­pa, Chris Par­ker, Jaco Pasto­rius, Dire Stra­its i wie­lu innymi.

AMC Trio to sło­wac­kie trio for­te­pia­no­we; cho­ciaż praw­dą jest, że trio jest sło­wac­kie, mniej praw­dą jest, że zawsze jest to trio for­te­pia­no­we… W każ­dym razie praw­dą jest, że jest to gru­pa trzech muzy­ków z naj­lep­szy­mi świa­to­wy­mi kon­tak­ta­mi jaz­zo­wy­mi. Muzy­cy tacy jak: Ran­dy Brec­ker, Phi­lip Cathe­ri­ne, Bill Evans, Ulf Wake­nius, Mark Whit­field, Micha­el „Pat­ches” Ste­wart i wie­lu innych wie­lo­krot­nie łączy­li siły z AMC Trio jako goście spe­cjal­ni na kon­cer­tach lub jako współ­pra­cow­ni­cy w stu­dio two­rząc z tria kwartety.

[2]

 

49. Jele­nio­gór­skie Spo­tka­nia Teatralne

Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze zapra­sza na 49. Jele­nio­gór­skie Spo­tka­nia Teatral­ne w dniach 23 – 27 wrze­śnia 2022 r.

[3]
 

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

 

INFOR­MA­TOR WEEKENDOWY

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn leżą­cych po stro­nie organizatorów.