Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kul­tu­ral­no — inte­gra­cyj­ne spo­tka­nie dla osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów przy muzyce

W imie­niu Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Mysła­ko­wi­cach zapra­sza­my na “Kul­tu­ral­no — inte­gra­cyj­ne spo­tka­nie dla osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów przy muzy­ce”, któ­re odbę­dzie się w dniu 22.10.2022 od godzi­ny 11:00.

Aby uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach nale­ży je potwier­dzić do dnia 04.10.2022 r poprzez kon­takt mailo­wy lub tele­fo­nicz­ny z organizatorem.

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds