Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie na ZOOM — 18.01.2022 godzi­na 12:00

Kole­żan­ki i Kole­dzy,
Od grud­nia  2020 roku przez czas pan­de­mii całe­go roku 2021  i przy kon­ty­nu­acji  w roku bie­żą­cym pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty zdal­ne na plat­for­mie ZOOM, któ­re  doty­czą bie­żą­cych spraw posze­rza­ją­cych naszą wie­dzę o tym co w mie­ście, powie­cie i w świecie…

Kolej­ne spo­tka­nie odbę­dzie  w naj­bliż­szy wto­rek to jest 18 stycz­nia 2022 roku o godzi­nie 12.00.
W załą­cze­niu link do jutrzej­sze­go spo­tka­nia,  a tema­tem spo­tka­nia będzie sytu­acja eme­ry­tów i ren­ci­stów w świe­tle nowe­go Pol­skie­go Ładu, a na Pań­stwa pyta­nia odpo­wia­dać będą spe­cja­li­ści z jele­nio­gór­skie­go Urzę­du Skar­bo­we­go  i Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych.
Temat jest waż­ny i dla­te­go pro­si­my Pań­stwa o aktywność !!!

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96274261364?pwd=eVVtU01LRXpDNDNGR0FiYTVjcHVQdz09

Meeting ID: 962 7426 1364
Pas­sco­de: 576809