Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­cow­ni­cy poszukiwani

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych pil­nie poszu­ku­je pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko Księ­go­wo­ści pro­jek­to­wej i roz­li­czeń, a tak­że oso­by z dobą zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra. Zapew­nia­my atrak­cyj­ne warun­ki pra­cy. Mile widzia­ni eme­ry­ci i ren­ci­ści oraz oso­by z orze­cze­niem o niepełnosprawności.

Wię­cej infor­ma­cji w sie­dzi­bie KSON przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A lub pod nr tele­fo­ny 757524254.