Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go nume­ru Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM „Uro­Con­ti”

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go nume­ru Biu­le­ty­nu
Infor­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM „Uro­Con­ti”.

Wszyst­kie nume­ry Biu­le­ty­nu są rów­nież dostęp­ne na naszej stro­nie
www.uroconti.pl w zakład­ce „Biu­le­tyn”.