Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SZCZE­PIE­NIA PRZE­CIW GRYPIE

Rusza­ła akcja bez­płat­nych szcze­pień prze­ciw gry­pie dla wszyst­kich
peł­no­let­nich!

Wszyst­kie oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 18 lat, od 23 listo­pa­da 2021 r.
mogą sko­rzy­stać z dar­mo­wych szcze­pień prze­ciw gry­pie. Wystar­czy, że
zgło­szą się do wybra­ne­go punk­tu szczepień.

Zgło­sze­nia w dowol­nym punk­cie szcze­pień i bez recep­ty — Oso­by, któ­re
chcą sko­rzy­stać z bez­płat­ne­go szcze­pie­nia, nie muszą mieć recep­ty
na szcze­pion­kę. Wystar­czy, że zgło­szą się do wybra­ne­go punk­tu
szcze­pień i umó­wią ter­min. Przed szcze­pie­niem nale­ży wypeł­nić
oświad­cze­nie, a następ­nie udać się na wizy­tę
do leka­rza kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punk­tów, w któ­rych moż­na wyko­nać szcze­pie­nie prze­ciw
gry­pie, znaj­du­je się na stro­nie
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szcze­pie­nie powin­ny się zgła­szać oso­by bez obja­wów ostrej
infek­cji i wyso­kiej gorącz­ki. Nie trze­ba robić prze­rwy pomię­dzy
szcze­pie­nia­mi np. prze­ciw COVID-19 i prze­ciw grypie.

Pod­sta­wo­wym zada­niem szcze­pion­ki prze­ciw­ko gry­pie jest wzmoc­nie­nie
odpor­no­ści na zaka­że­nie wiru­sem gry­py. Szcze­pie­nia są sku­tecz­ną
meto­dą zapo­bie­ga­nia zacho­ro­wa­niom na tę cho­ro­bę oraz powi­kła­niom i
zgo­nom.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, w tym dane kon­tak­to­we do punk­tów szcze­pień
zosta­ły poda­ne na stro­nie urzę­du w zakład­ce Gry­pa Infor­ma­cje
https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypainformacje .

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds