Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dzień Otwar­ty Nota­ria­tu 2021

ulotka A4 DON 2021 WROCLAW 1

 Sza­now­ni Państwo,

Tego­rocz­ny Dzień Otwar­ty Nota­ria­tu pod hasłem: Poroz­ma­wiaj z
nota­riu­szem jak zadbać o swój mają­tek. Bo war­to zaufać
pro­fe­sjo­na­li­ście.

odbę­dzie się w sobo­tę 27 listo­pa­da 2021 r. w godzi­nach od 10 do 16,
bez wycho­dze­nia z domu.

Bliż­sze infor­ma­cje o akcji są zamiesz­czo­ne na stro­nie:
www.porozmawiajznotariuszem.pl

W cza­sie 12. edy­cji DON infor­ma­cje będą udzie­la­ne dro­gą tele­fo­nicz­ną
oraz za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych — na cza­cie i pod­czas
stre­amin­gu.

Kon­takt tele­fo­nicz­ny z dyżu­ru­ją­cy­mi nota­riu­sza­mi jest moż­li­wy w dniu
27.11.2021 roku – pod nr tel. 71 716 22 29