Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FESTI­VAL DELL ARTE – VIII edy­cja 12–21.08.2021

arte

PRO­GRAM WYDA­RZEŃ FESTI­WA­LO­WYCH 2021

 

12.08 czwar­tek

Spo­tka­nie autor­skie z Urszu­la Kozioł

Miej­sce: Orna­men­tal Farm Bukowiec

 

13.08 pią­tek

Spo­tka­nie autor­skie z Jaro­sła­wem Miko­ła­jew­skim , pro­mo­cja książ­ki „Wiatr i Dziewczyna”,

„ Komór­ka” Jaro­sła­wa Miko­ła­jew­skie­go  ‑czy­ta­nie per­for­ma­tyw­ne  w wyko­na­niu Doro­ty Lan­dow­skiej    i Mariu­sza Bonaszewskiego

Miej­sce: Sala Wido­wi­sko­wa Jele­nio­gór­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry w  Jele­niej Górze

14.08 sobo­ta

Otwar­cie wystaw

Miej­sce : Orna­men­tal Farm Bukowiec

Wysta­wy: malar­stwo, rzeź­ba, szkle, foto­gra­fia, wizu­ali­za­cje, design

Wal­de­mar Kucz­ma, Hania Kuj­da, Zdzi­sław Nit­ka, Joan­na Kaucz, Wie­sław Kleszcz, Patry­cja Oba­re­wicz, Grze­gorz Pawłowski

Kon­cert JAZZ BAND BALL ORCHE­STRA Stan­ley Brec­ken­rid­ge (swing, jazz) *

Miej­sce: Orna­men­tal Farm Bukowiec

15.08 nie­dzie­la

Reci­tal for­te­pia­no­wy Atsu­ko Seta

Miej­sce: Pałac Pakoszów

16.08 ponie­dzia­łek

Kon­cert Wie­ner Soli­sten Orchester

Miej­sce: Zamek Karpniki

Kon­cert  Pie­śni Przej­ścia   ‑Paweł Gro­choc­ki – głos, Paweł Odo­ro­wicz ‑altów­ka, Olga Kozieł – głos

Kon­cert Miej­sce: Kościół w Bukowu

17.08 wto­rek

Kon­cert ” Życie jest pio­sen­ką”- Imie­ni­ny Jac­ka Cygana *

Goście Jac­ka Cygana:

Andrzej Ponie­dziel­ski, Jerzy Filar, Mariusz Paty­ra, Zosia Nowa­kow­ska, Krzysz­tof Kwiat­kow­ski, Wero­ni­ka Kry­stek, Jacek Sub­o­ciał­ło, Zosia Nowa­kow­ska, Andrzej Kwia­tek – Kwiat­kow­ski, Piotr Engwert

Gość spe­cjal­ny: prof. Piotr Chłosta

Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Orna­men­tal Farm, Bukowiec

18.08 śro­da

Wier­sze o sztu­ce / Poesie sull’Arte

Spo­tka­nie autor­skie z Jac­kiem Cyganem

Goście spe­cjal­ni: Mariusz Paty­ra – skrzyp­ce, David Paty­ra – sak­so­fon, pia­no- Mar­cin Klimsiak

Miej­sce: Pałac Wojanów

Reci­tal gita­ro­wy Krzysz­to­fa  Pełecha

19.08 czwar­tek

Kon­cert  Luigi Boc­che­ri­ni — Sta­bat Mater —  Micha­li­na Bien­kiewcz- śpiew oraz kwin­tet Sile­sia Sonans

Miej­sce: Dom Modli­twy w Łomnicy

20.08 pią­tek

Kon­cert zespo­łu Voo Voo *

 Miej­sce: Arty­stycz­na Sto­do­ła w Bukow­cu, Park Buko­wiec- Orna­men­tal Farm

21.08 sobo­ta

Kon­cert Fina­ło­wy w wyko­na­niu Grze­go­rza Tur­naua z zespołem *

Miej­sce: Orna­men­tal Farm Bukowiec

  • Kon­cer­ty biletowane