Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Obo­zy tury­stycz­no — spor­to­we — Klub Podkarpacie

Prze­my­ski Klub “Pod­kar­pa­cie” zaprasza 

do udzia­łu w ogól­no­pol­skich
obo­zach tury­stycz­no — sportowych. 

Wię­cej infor­ma­cji w załą­czo­nym linku

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1015