Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak pan­de­mia wpły­wa na 3 sektor…

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z Państwem 

czte­re­ma
mate­ria­ła­mi oma­wia­ją­cy­mi sytu­ację orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych po roku
dzia­ła­nia w pandemii.

Rok w pan­de­mii. Raport z badań 2020/2021 — Raport — ngo.pl

     * Prze­ba­da­li­śmy 850 sto­wa­rzy­szeń i fun­da­cji z całej Pol­ski.
     * Roz­ma­wia­li­śmy z lide­ra­mi i pra­cow­ni­ka­mi 20 orga­ni­za­cji.
     * 20 eks­per­tów i eks­per­tek sko­men­to­wa­ło dla nas wyni­ki badań.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi, mamy nadzie­ję, że będą
one przy­dat­ne w Pań­stwa pracy.

Raport: Rok w pan­de­mii. Raport z badań orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych [1]
Raport oma­wia wpływ pan­de­mii na kon­dy­cję orga­ni­za­cji, pro­wa­dzo­ne
dzia­ła­nia, sytu­ację finan­so­wą, sytu­ację odbior­ców oraz
współ­pra­cę z part­ne­ra­mi i wolon­ta­riu­sza­mi. To 76 stron wie­dzy, 25
wykre­sów i tabel, 12 komen­ta­rzy eks­per­tek i eks­per­tów NGO oraz 5 case
stu­dies — histo­rii z życia organizacji.

Raport: Pra­ca w pan­de­mii. Raport z badań orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych [2]
Raport kon­cen­tru­je się na zmia­nach w zespo­łach orga­ni­za­cji, zdal­nym
try­bie pra­cy oraz kon­dy­cji psy­chicz­nej lide­rek i lide­rów NGO. Na 44
stro­nach znaj­dzie­cie Pań­stwo 15 wykre­sów i tabel oraz ponad 20
wypo­wie­dzi respon­den­tów — przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji pozarządowych.

Wideo: 3 kon­se­kwen­cje pan­de­mii dla orga­ni­za­cji spo­łecz­nych [3]
Badacz­ki Sto­wa­rzy­sze­nia Klon/Jawor, Beata Cha­ryc­ka i Mar­ta Gum­kow­ska,
opo­wia­da­ją o 3 waż­nych pro­ble­mach, z któ­ry­mi orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we
zma­ga­ją się w ostat­nim roku. Wideo zawie­ra klu­czo­we dane oraz ich
inter­pre­ta­cję w kon­tek­ście przy­szło­ści sek­to­ra spo­łecz­ne­go w
Pol­sce.

Info­gra­fi­ki: Rok w pan­de­mii. Rok wyzwań [4]
Zestaw trzech info­gra­fik oma­wia 3 waż­ne wyzwa­nia NGO w pan­de­mii:
zawie­sza­nie dzia­łań, rela­cja z samo­rzą­dem oraz kon­dy­cja lide­rek i
lide­rów. Info­gra­fi­ki zawie­ra­ją dia­gno­zę wyzwa­nia, infor­ma­cje o
potrze­bach orga­ni­za­cji oraz pod­po­wie­dzi prak­ty­ków — pomy­sły na
kie­run­ki roz­wią­zań odpo­wia­da­ją­cych na te wyzwania.

Z pozdro­wie­nia­mi
Beata Cha­ryc­ka i Mar­ta Gum­kow­ska
Zespół Badań Klon/Jawor