Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KON­KURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY

Dzień Dobry!

Pro­szę o prze­sła­nie zawar­tej infor­ma­cji do orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na Pań­stwa terenie.

KON­KURS ARCHI­TEK­TO­NICZ­NO-URBA­NI­STYCZ­NY Inte­gra­cji i Towa­rzy­stwa
Urba­ni­stów Pol­skich pod Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja
Dudy
[https://umwd.dolnyslask.pl/typo3temp/pics/24262a6078.png]<https://umwd.dolnyslask.pl/uploads/pics/logo-lider-dostepnosci-kr.png>
[1]
Logo Kon­kur­su Lider Dostępności

Celem Kon­kur­su jest pro­mo­wa­nie pro­jek­to­wa­nia uni­wer­sal­ne­go oraz
naj­lep­szych roz­wią­zań urba­ni­stycz­nych i archi­tek­to­nicz­nych w zakre­sie
dosto­so­wa­nia budyn­ków i prze­strze­ni do potrzeb osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścią.

Kapi­tu­ła Kon­kur­su, zło­żo­na z urba­ni­stów i spe­cja­li­stów z zakre­su
dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej i pro­jek­to­wa­nia uni­wer­sal­ne­go oraz osób
zgło­szo­nych przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta RP, przy­zna­je nagro­dy w ośmiu
kate­go­riach:
* Prze­strzeń publicz­na — za naj­le­piej zapro­jek­to­wa­ną lub
zmo­der­ni­zo­wa­ną pod wzglę­dem dostęp­no­ści prze­strzeń publicz­ną w
Pol­sce;
* Duży obiekt uży­tecz­no­ści publicz­nej — za nowo zre­ali­zo­wa­ny obiekt o
dużej powierzch­ni i zło­żo­nej funk­cji usłu­go­wej, któ­ry wyróż­nia
się jako­ścią dosto­so­wa­nia do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią.
W tej kate­go­rii oce­nia­ne są takie obiek­ty, jak szpi­ta­le, muzea, obiek­ty
spor­to­we, dwor­ce kole­jo­we, lot­ni­cze, auto­bu­so­we, uni­wer­sy­te­ty;
* Obiekt usług lokal­nych — za nowo zre­ali­zo­wa­ny obiekt o jed­no­li­tej
funk­cji usłu­go­wej i sto­sun­ko­wo nie­du­żej powierzch­ni, któ­ry wyróż­nia
się jako­ścią dosto­so­wa­nia do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią.
W tej kate­go­rii oce­nia­ne są takie obiek­ty, jak przed­szko­la, szko­ły,
przy­chod­nie rejo­no­we, apte­ki, domy kul­tu­ry, restau­ra­cje, obiek­ty
admi­ni­stra­cji lokal­nej;
* Obiekt biu­ro­wo-han­dlo­wy — za nowo zre­ali­zo­wa­ny obiekt o funk­cji
biu­ro­wej lub han­dlo­wej, któ­ry wyróż­nia się jako­ścią dosto­so­wa­nia
do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. W tej kate­go­rii oce­nia­ne są
punk­ty han­dlo­we oraz obiek­ty o cha­rak­te­rze biu­ro­wym (np. pla­ców­ki
ban­ko­we, biu­row­ce, cen­tra han­dlo­we);
* Obiekt mieszkalny/hotelowy — za nowo zre­ali­zo­wa­ny lub adap­to­wa­ny
obiekt o funk­cji miesz­kal­nej lub hote­lo­wej, któ­ry w naj­więk­szym
stop­niu speł­nia wyma­ga­nia dostęp­no­ści lub w któ­rym zosta­ły
zre­ali­zo­wa­ne cie­ka­we i nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w zakre­sie
dostęp­no­ści;
* Obiekt zabyt­ko­wy — za naj­lep­szą inwe­sty­cję zwią­za­ną z
moder­ni­za­cją budyn­ku z uwzględ­nie­niem potrzeb osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścią;
* Architekt/urbanista — nagro­da za cało­kształt prac twór­czych dla
oso­by lub fir­my, któ­rej pro­jek­ty odzna­cza­ją się uwzględ­nia­niem
potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią;
* GRAND PRIX — nagro­da spe­cjal­na, przy­zna­wa­na przez Kapi­tu­łę dla
wyróż­nia­ją­cej się fir­my lub insty­tu­cji (nie­za­leż­nie od kategorii).

Zgło­sze­nia do 6. edy­cji kon­kur­su Lider Dostęp­no­ści (mailo­wo:
‘lider@integracja.org’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>lider@integracja.org<mailto:‘lider@integracja.org’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>lider@integracja.org> , pocz­tą tra­dy­cyj­ną
lub oso­bi­ście) przyj­mo­wa­ne są do 15 kwiet­nia 2021 roku.
Mate­ria­ły do pobra­nia na stro­nie kon­kur­su
http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

Ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród tra­dy­cyj­nie nastę­pu­je pod­czas
Gali w Pała­cu Pre­zy­denc­kim, orga­ni­zo­wa­nej z oka­zji Euro­pej­skie­go Dnia
Wal­ki z Dys­kry­mi­na­cją Osób Nie­peł­no­spraw­nych, przy­pa­da­ją­ce­go 5 maja.
Jej celem jest zwró­ce­nie uwa­gi na pro­blem wystę­pu­ją­cych barier
archi­tek­to­nicz­nych, a tak­że upo­wszech­nia­nie pozy­tyw­nych roz­wią­zań w
zakre­sie dostęp­no­ści archi­tek­to­nicz­nej obiek­tów prze­strze­ni dla osób
z róż­ny­mi niepełnosprawnościami.

Źró­dło: http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/lider-dostepnosci-2021/

Z powa­ża­niem

Sła­wo­mir Wój­cik
Wydział Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go
Dział Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi
Depar­ta­ment Spraw Spo­łecz­nych
Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
tel. 071/ 770–40-76, fax 071/ 770–41-35
sie­dzi­ba Wydzia­łu
ul. Waloń­ska 3–5 VII p. , pok. nr 702 b
50–413 Wro­cław

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
Wybrze­że J. Sło­wac­kie­go 12–14, 50–411 Wro­cław
http://www.dolnyslask.pl<http://www.dolnyslask.pl/> [2]