Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Cyber­si­ła­cze” — zapra­sza­my do udzia­łu w projekcie

Sza­now­ni Pań­stwo, W imie­niu Fun­da­cji Imago,

chcia­ła­bym popro­sić Pań­stwa o wspar­cie w pro­mo­cji pro­jek­tu “Cyber­Si­ła­cze” — roz­wój umie­jęt­no­ści cyfro­wo-spo­łecz­nych osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią fizycz­ną”. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób powy­żej 25 roku życia z nie­peł­no­spraw­no­ścią fizyczną,zamieszkujących na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Celem pro­jek­tu jest wzrost u uczest­ni­ków  świa­do­mo­ści w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa oraz naby­cie wie­dzy i umie­jęt­no­ści potrzeb­nych do zapo­bie­ga­nia ryzy­kow­nym zacho­wa­niom w sieci.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce wspar­cia ofe­ro­wa­ne­go w  pro­jek­cie znaj­dą Pań­stwo w załą­cze­niu — w notat­ce o pro­jek­cie oraz na pla­ka­cie pro­mu­ją­cym pro­jekt, a tak­że na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: https://fundacjaimago.pl/?projekt=cybersilacze-rozwoj-umiejetnosci-cyfrowo-spolecznych-osob-z-niepelnosprawnoscia-fizyczna

Będę wdzięcz­na za zamiesz­cze­nie infor­ma­cji o pro­jek­cie na Pań­stwa stro­nie inter­ne­to­wej oraz na pro­fi­lu FB.
W razie jakich­kol­wiek pytań — zapra­szam ser­decz­nie do kon­tak­tu mailo­we­go i telefonicznego.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1010

Ser­decz­nie pozdrawiam,