Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Biu­le­tyn Sto­wa­rzy­sze­nia Uro­Con­ti — numer 2/2021

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my do lektury 

dru­gie­go tego­rocz­ne­go nume­ru
Biu­le­ty­nu Infor­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia Osób z NTM „Uro­Con­ti”.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1011

Wszyst­kie nume­ry Biu­le­ty­nu są rów­nież dostęp­ne na naszej stro­nie
www.uroconti.pl [1] w zakład­ce „Biu­le­tyn”.

Jed­no­cze­śnie w imie­niu Zarzą­du i człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia
„Uro­Con­ti” z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych,
życzy­my Pań­stwu pogo­dy ducha i spo­ko­ju, a przede wszyst­kim DUŻO
ZDRO­WIA!

Niech to będzie czas dobrych myśli o dniu kie­dy spo­tka­my się znów z
naszy­mi bliskimi.

————————————————–
Sto­wa­rzy­sze­nie Osób z NTM “Uro­Con­ti“
Zarząd Głów­ny
tel:  22 279 49 02
fax: 22 279 49 10
’zg@uroconti.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>zg@uroconti.pl

www.uroconti.pl [2]