Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

RYSZARD GÓREC­KI, „SF” Malarstwo

Wer­ni­saż: 1 kwiet­nia (czwar­tek) godz. 17.00

, powtó­rze­nie o godz. 18.00.
Wysta­wa potrwa do 15 maja 2021 r.

W tro­sce o Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo pro­si­my o zasła­nia­nie w Gale­rii ust
i nosa oraz o zacho­wa­nie dystan­su. W Gale­rii jed­no­cze­śnie może
prze­by­wać 10 osób. Pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie chę­ci
uczest­nic­twa w wer­ni­sa­żu oraz poda­nie godzi­ny, któ­rą Pań­stwo
wybie­ra­cie. Zapi­sy odby­wa­ją się tele­fo­nicz­nie (75/7526669) albo
mailo­wo (‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>bwa@jeleniagora.pl).

Wysta­wa wpi­su­je się w cykl pre­zen­ta­cji prac arty­sty w Pol­sce i
Niem­czech. Ryszard Górec­ki to nie­zwy­kły przy­kład arty­sty,
pra­cu­ją­ce­go na pogra­ni­czu dwóch języ­ków, dwóch kul­tur, dwóch
kra­jów. Jego pra­ce są opo­wie­ścią o świe­cie, w któ­rym bodź­cem
two­rze­nia i ele­men­tem dzie­ła sztu­ki mogą być wyni­ki gieł­do­we,
pudeł­ko od piz­zy, zna­le­zio­ny na spa­ce­rze przed­miot albo waż­ne
wyda­rze­nie histo­rycz­ne.
Ryszard Górec­ki Jest mala­rzem, trak­tu­ją­cym to medium jako pre­cy­zyj­ne
narzę­dzie, będą­ce jed­no­cze­śnie obsza­rem wymy­ka­ją­cym się peł­nej
kon­tro­li. Te dwu­znacz­no­ści w twór­czo­ści Górec­kie­go – będą­cej
hym­nem na cześć ludz­kiej kre­atyw­nej nie­od­po­wie­dzial­no­ści –
sta­no­wią o jej pesy­mi­stycz­nej i prze­po­jo­nej rów­no­cze­sną fascy­na­cją
nar­ra­cji o neo­li­be­ral­nym świe­cie współ­ist­nie­nia zła, dobra, nauki,
reli­gii, śmier­ci i wital­no­ści, prze­mo­cy i miło­ści.
W cza­sach, gdy arty­stom zarzu­ca się nie­chęć do uni­wer­sal­nych
nar­ra­cji, twór­czość Górec­kie­go jest uogól­nia­ją­cą opo­wie­ścią o
glo­bal­nej nie­pew­no­ści, wszech­ogar­nia­ją­cej nie­ja­sno­ści,
wie­lo­wy­mia­ro­wo­ści świa­ta, w któ­rym przy­szło nam żyć dzi­siaj, a
któ­re­go sens musi­my two­rzyć na bie­żą­co, bo już daw­no prze­stał być
nam dany raz na zawsze.
Ryszard Górec­ki jest przede wszyst­kim uważ­nym i zara­zem kry­tycz­nym
obser­wa­to­rem róż­nych sys­te­mów – oczy­wi­ście arty­stycz­ne­go, ale
rów­nież poli­tycz­ne­go, eko­no­micz­ne­go, spo­łecz­ne­go ukła­du, któ­ry
kry­je się za sztu­ką. Jed­nak nie tyle z tymi sys­te­ma­mi pole­mi­zu­je, ile
przej­mu­je ich języ­ki, kody. Obra­zy arty­sty łączą w sobie ele­men­ty
arty­stycz­nej codzien­no­ści ze śla­da­mi nie­po­wta­rzal­nych i emo­cjo­nal­nych
wyda­rzeń. Cho­dzi o to, żeby obraz, któ­ry jest na pierw­szy rzut oka
pra­wie mono­chro­ma­tycz­ny, prze­ma­wiał moc­nym zna­kiem, koja­rzą­cym się z
logo­ty­pem i jed­no­cze­śnie posia­dał ukry­te, zaska­ku­ją­ce (lub wręcz
prze­ra­ża­ją­ce) war­stwy zna­cze­nio­we.
Arty­sta się­ga po język spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go, zawłasz­czo­ne­go
przez rekla­my i mar­ke­tin­go­wą per­swa­zję. Jest to język zwię­zły,
sche­ma­tycz­ny, mak­sy­mal­nie uprosz­czo­ny w celu jed­no­znacz­ne­go
zasy­gna­li­zo­wa­nia prze­ka­zy­wa­nej infor­ma­cji.
Arty­sta sygna­li­zu­je w ten spo­sób zagro­że­nia spo­łecz­ne, ale tak­że
poka­zu­je do jakie­go stop­nia na co dzień zanu­rze­ni jeste­śmy w
sztucz­no­ści, w sche­ma­tach i mode­lach orga­ni­zu­ją­cych nam życie.
Czę­sto funk­cjo­nu­je­my według tych życio­wych ste­reo­ty­pów, nie zda­jąc
sobie do koń­ca spra­wy, jak bar­dzo pozor­na jest wol­ność wyboru.

Wysta­wa obra­zów na płót­nie, prac na papie­rze i obiek­tów Ryszar­da
Górec­kie­go pt. „SF” wpi­su­je się w cykl wystaw arty­sty
(2020–2021), w któ­rym obok BWA w Jele­niej Górze pra­ce poka­zy­wa­ne
były lub będą pre­zen­to­wa­ne tak­że w: Gale­rii Biel­skiej BWA, Muzeum
Naro­do­wym w Szcze­ci­nie, toruń­skiej Wozow­ni, Gale­rii Sztu­ki Art­trakt we
Wro­cła­wiu, Bran­den­bur­skim Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Cot­t­bus
(Niem­cy) i BWA w Zie­lo­nej Górze. Każ­da z eks­po­zy­cji sta­no­wi odręb­ną
pre­zen­ta­cję dorob­ku Ryszar­da Góreckiego.

Ryszard Górec­ki (ur. 1956 w Słu­bi­cach) arty­sta inter­dy­scy­pli­nar­ny,
poru­sza­ją­cy się pomię­dzy malar­stwem, sztu­ką obiek­tu i insta­la­cją.
Kura­tor wystaw i peda­gog. Absol­went Uni­wer­sy­te­tu w Zie­lo­nej Górze
(dyplom w 1979 roku). W latach 1980–2002 stwo­rzył i pro­wa­dził
Gale­rię Pro­win­cjo­nal­ną w Słu­bi­cach oraz Art in CP w Col­le­gium
Polo­ni­cum UAM. W latach 1998–2005 był kura­to­rem pro­gra­mu pol­skiej
sztu­ki współ­cze­snej w Bran­den­bur­skim Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej
Cot­t­bus-Frank­furt nad Odrą. Lau­re­at Pasz­por­tu „Poli­ty­ki” (1994).
Kil­ka­krot­ny sty­pen­dy­sta MKiDN oraz Fun­da­cji Kul­tu­ry w Ber­li­nie.
Zain­te­re­so­wa­ny defor­mo­wa­niem nauki oraz łącze­niem kul­tu­ry popu­lar­nej z
nauka­mi spo­łecz­ny­mi, histo­rią i meta­ję­zy­kiem sztu­ki. Eks­pe­ry­men­tu­je z
przed­mio­ta­mi zna­le­zio­ny­mi i pro­duk­ta­mi kon­su­menc­ki­mi. Miesz­ka w
Ber­li­nie.
www.ryszardgorecki.de [2]

_Wystawa przy­go­to­wa­na we współ­pra­cy z Gale­rią Biel­ską BWA, Muzeum
Naro­do­wym w Szcze­ci­nie, toruń­ską Wozow­nią, Gale­rią Sztu­ki Art­trakt
we Wro­cła­wiu, Bran­den­bur­skim Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Cot­t­bus
oraz BWA w Zie­lo­nej Górze._
_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

 ————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“color: rgb(0, 105, 166);”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.
Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.