Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs Pio­sen­ki Rado­snej dla osób z dys­funk­cja­mi — info

W imie­niu Orga­ni­za­to­ra – Fun­da­cji „Wygraj­my Razem”

ser­decz­nie zapra­szam do udzia­łu w Kon­kur­sie Pio­sen­ki Rado­snej wszyst­kie, mło­de, uta­len­to­wa­ne wokal­nie oso­by z orze­czo­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści bądź posia­da­ją­ce inny doku­ment potwier­dza­ją­cy dysfunkcje.

Szcze­gó­ło­we warun­ki uczest­nic­twa znaj­dzie­cie Pań­stwo w załą­czo­nym Regu­la­mi­nie Kon­kur­su. Ponad­to załą­cza­my kar­tę zgło­sze­nio­wą i pozo­sta­łe oświad­cze­nia. Gorą­co pro­si­my o sze­ro­kie roz­pro­pa­go­wa­nie infor­ma­cji o kon­kur­sie do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych. Info o pro­jek­cie moż­na zna­leźć rów­nież na: https://www.wygrajmyrazem.org.pl/konkurs-piosenki-radosnej/

Z powa­ża­niem, Łukasz Baruch, Pre­zes Fun­da­cji „Wygraj­my Razem” / Dyrek­tor Kreatywny

 

Mar­ke­ting Fun­da­cja “Wygraj­my Razem”