Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Naro­do­wy Spis Powszech­ny Lud­no­ści i Miesz­kań 2021

Kole­żan­ki i Kole­dzy prze­sy­łam informacje

dot. spi­su powszech­ne­go , któ­ry będzie się odby­wał od 1.04.2021 do 30.06.2021.

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1005

 

Na proś­bę Dol­no­ślą­skie­go Ośrod­ka Badań Regio­nal­nych prze­sy­łam
infor­ma­cje dot. zbli­ża­ją­ce­go się Naro­do­we­go Spi­su Powszech­ne­go
Lud­no­ści i Miesz­kań 2021 – w załączniku.

Z powa­ża­niem,

Dia­na Hanas

Dział Wspar­cia Osób z Niepełnosprawnościami

Wydział Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego

Depar­ta­ment Spraw Społecznych

tel. 71/ 770 41 49

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
ul. Waloń­ska 3–5, 50–413 Wro­cław
www.umwd.dolnyslask.pl 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds