Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­sma­kuj się w luk­su­sie życia…

Nie stan­dar­do­we ofer­ty wypo­czyn­ku na lato i jesień 2021.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku, Sto­wa­rzy­sze­nie Dia­be­ty­ków i Kar­ko­no­ska Aka­de­mia Aktyw­nych Senio­rów jak zwy­kle orga­ni­zo­wać będą tak­że w tym roku, jak COVID pozwo­li akcje wypo­czyn­ko­wą. Skła­dać się na nią będą atrak­cyj­ne wyjaz­dy auto­ka­ro­we do Fran­cji, Gre­cji i Buł­ga­rii.
Aktu­al­ne są rów­nie z wyciecz­ki i wypo­czy­nek w kra­ju nad morzem i  jezio­ra­mi. Dzi­siaj przed­sta­wia­my wstęp do ofer­ty cie­ka­wych warsz­ta­tów w Borach Tuchol­skich.
Wkrót­ce prze­śle­my ofer­tę spe­cjal­nych żywie­nio­wych warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych przez Panią Annę w oko­li­cach Człu­cho­wa w woj. zachod­nio — pomorskim.

 

————————-
 Luk­su­sem życia jest wsta­nie przed świ­tem i świa­do­mość nowe­go dnia,
któ­ry sobie stwo­rzę wg wła­snych wyobra­żeń. Choć na zewnątrz
chłód, a cie­pła koł­dra czy­stą roz­ko­szą, to wewnętrz­na moty­wa­cja
prze­ży­cia kolej­ne­go pięk­ne­go dnia pod­no­si mnie z łóż­ka.
Luk­su­sem życia jest roz­pa­le­nie ognia w komin­ku, aby nagrzać dom, a
przy oka­zji popa­trzeć w ogień z roz­iskrzo­ny­mi ocza­mi.
Luk­su­sem życia jest moż­li­wość zje­dze­nia pysz­ne­go śnia­da­nia w domu,
z rodzi­ną, przy wspól­nym sto­le, w atmos­fe­rze miło­ści.
Luk­su­sem życia jest wyj­ście na dwór, by zaczerp­nąć świe­że­go
powie­trza, usły­szeć ciszę i spoj­rzeć po raz enty na ten sam widok z
wdzięcz­no­ścią. Bo ten nigdy mi się nie znu­dzi i zawsze odkry­wam w
nim coś nowe­go i inspi­ru­ją­ce­go.
Luk­su­sem życia są pie­ski cie­szą­ce się na mój widok i zawsze goto­we
na kolej­ny spa­cer po lesie. W nich jest praw­dzi­we tu i teraz.
Luk­su­sem życia jest zasy­pia­nie w cie­płym łóż­ku u boku uko­cha­nej
oso­by snu­jąc marze­nia.
Pro­sto­ta życia jest moim luk­su­sem.
A co jest Two­im?
Czy doce­niasz to, co masz?
I czy to co masz, daje Ci radość i poczu­cie sen­su życia?
Dziś masz szan­sę dostrzec swój luk­sus życia i roz­sma­ko­wać się w
nim.
Pięk­nej nie­dzie­li.
Moja już taka jest.
Ser­decz­nie ❤️
Ania

Arty­kuł uka­zał się tu [1]

* * *

WYKŁA­DY ONLI­NE NA ŻYWO

10 lute­go (śro­da) ZIO­ŁA i PRZY­PRA­WY w KUCH­NI [2], godz. 17.00 — 19.00

PLAN WYKŁA­DU
1. Po co zio­ła i przy­pra­wy w kuch­ni.
2. W jakiej posta­ci uży­wa się ziół i przy­praw w kuch­ni oraz jakie
rodza­je.
3. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ne zio­ła i przy­pra­wy w kuch­ni — prze­gląd
uwzględ­nia­jąc smak i ter­mi­kę.
4. Dzia­ła­nie na orga­nizm wybra­nych ziół i przy­praw zarów­no w
kon­tek­ście kuli­nar­nym jak i zdro­wot­nym.
5. Czy zio­ła i przy­pra­wy mogą odchu­dzać.
6. Sztu­ka przy­pra­wia­nia — jak wydo­być praw­dzi­wy aro­mat i smak z ziół
i przy­praw oraz jak przy­pra­wiać potra­wy.
7. Dobór ziół i przy­praw do potraw z przy­kła­da­mi — kre­atyw­ność w
kuch­ni.
8. Jak sto­so­wać zio­ła i przy­pra­wy odpo­wied­nio do pory roku i kli­ma­tu.
9. Skąd pozy­ski­wać zio­ła i przy­pra­wy oraz jakie zio­ła war­to
upra­wiać na kuchen­nym para­pe­cie.
10. Jak pra­wi­dło­wo prze­cho­wy­wać zio­ła i przy­pra­wy.
11. Pyta­nia uczest­ni­ków (opcja tyl­ko w spo­tka­niu na żywo).

ZGŁA­SZAM SIĘ [3]

3 mar­ca (śro­da) WZMAC­NIA­NIE i BUDO­WA KRWI oraz CEN­NYCH PŁY­NÓW [4],
godz. 17.00 — 19.00

ZGŁA­SZAM SIĘ [5]

* * *

WYKŁA­DY ONLINE

WZMOC­NIJ ODPOR­NOŚĆ NATU­RAL­NIE  [6]- KUPU­JĘ [7]
PATO­LO­GICZ­NA WIL­GOĆ vs POTRZEB­NE NAWIL­ŻE­NIE [8] — KUPU­JĘ [9]
PIĘĆ PRZE­MIAN od POD­STAW [10]- KUPU­JĘ [11]
_ _

* * *

WYJAZ­DY DLA ZDROWIA

 [12] [12] [12]

 [12]18–21 mar­ca oraz 17–20 czerw­ca (4 dni) MAGICZ­NY WYJAZD
OCZYSZ­CZA­JĄ­CO — ODMŁA­DZA­JĄ­CY [12], Brzo­zów­ka k. Uniejowa

KORZY­ŚCI
- przy­pływ ener­gii, dobro­sta­nu i wital­no­ści
- jasność i spo­kój umy­słu — lep­sza pamięć i kon­cen­tra­cja
- reduk­cję lub cał­ko­wi­te pozby­cie się bólu sta­wów i ścię­gien
- pięk­ny wygląd skó­ry — zni­ka­ją wypry­ski, skó­ra nabie­ra bla­sku i
kolo­ry­tu
- popra­wa funk­cjo­no­wa­nia jelit (oczysz­cza­nie i wchła­nia­nie) = wzra­sta
odpor­ność
- lep­szy sen
- odmło­dze­nie — zmarszcz­ki się spły­ca­ją, nik­nie cel­lu­lit, obrzę­ki i
cie­nie pod ocza­mi
- zhar­mo­ni­zo­wa­nie emo­cjo­nal­ne i odpor­ność na stres
- rów­no­wa­gę hor­mo­nal­ną oraz jakość życia sek­su­al­ne­go
- nor­mu­je ciśnie­nie, poziom cukru i kwe­stie miaż­dży­co­we
- moty­wa­cję do życia i dzia­ła­nia
- pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu — to dobry począ­tek zmia­ny
odży­wia­nia i pozby­cie się nad­wa­gi
- zmniej­sza się ocho­ta na nie­zdro­we jedze­nie
- radość życia i błysk w oku

ZGŁA­SZAM SIĘ [13]

22–25 kwiet­nia (4 dni) PO ENER­GIĘ WIO­SNY [14], Kazi­mierz Dolny

ZGŁA­SZAM SIĘ [15]

 [7]
19–23 maja (5 dni) ZIO­ŁO­WY WYJAZD MAJO­WY [16], Mazu­ry

ZGŁA­SZAM SIĘ [17]

 [6]24–31 lip­ca (8 dni) RODZIN­NE WAKA­CJE nad JEZIO­REM [18], Bory
Tuchol­skie

ZGŁA­SZAM SIĘ [19]

 [7]
31 lipca‑7 sierp­nia (8 dni) MOC REGE­NE­RA­CJI z NATU­RY [20], Bory
Tuchol­skie

ZGŁA­SZAM SIĘ [21]
 [22]
Anna Kra­suc­ka
Jestem dorad­cą żywie­nio­wym i die­te­ty­kiem lecz­ni­czym wg TCM.
W natu­rze i w spo­tka­niu z dru­gim czło­wie­kiem uczę się, zmie­niam i
odkry­wam, kim jestem.
Stwo­rzy­łam Aka­de­mię Pięć Sma­ków, aby inspi­ro­wać i moty­wo­wać do
dba­nia o siebie.

Zacie­ka­wi­ło Cię to, co piszę, prze­ślij link znajomym.

© PIĘĆ SMA­KÓW
tel: 507 200 477
e‑mail: ‘piecsmakow@piecsmakow.com.pl’,t
WWW.PIECSMAKOW.COM.PL [23]
Face­bo­ok: www.facebook.com/akademia.piec.smakow [24]
Insta­gram: www.instagram.com/akademia.piecsmakow [25]

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds