Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Alber­tia­na 2021 — zaproszenie.

Jak co roku chcie­li­by­śmy zaprosić

Pań­stwa do wzię­cia udzia­łu w
prze­glą­dzie twór­czo­ści Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Alber­tia­na 2021.

https://albert.krakow.pl/pl/475/Rusza_ALBERTIANA_2021

W tym roku będzie ona mia­ła inny wymiar niż w latach poprzed­nich ze
wzglę­du na pan­de­mia covid-19.
Szcze­gó­ły doty­czą­ce orga­ni­za­cji prze­sy­łam Pań­stwu w załącz­ni­kach.
W razie pytań pozo­sta­je­my do dys­po­zy­cji.
Ser­decz­nie zapra­szam.

Pozdra­wiam. Tomasz Zdobylak

————————-

Fun­da­cja im. Bra­ta Alberta,

Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej “Mumin­ki“
Al. Jana Kaspro­wi­cza 28, 51–137 Wro­cław
501 899 939

Uwol­nij 1% dla Fun­da­cji im. Bra­ta Alber­ta
KRS 000 002 8246

http://www.albert.krakow.pl/

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds