Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wiel­ka Impro­wi­za­cja w Naro­do­wym Forum Muzy­ki (styczeń/luty 2021) JAZ­Z­TO­PAD FESTIVAL

Jaz­z­to­pad Festival 

Plik PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=957

we współ­pra­cy z Pol­skim Insty­tu­tem Kul­tu­ry w Nowym Jor­ku zapra­sza na stre­amin­gi kon­cer­tów z cyklu Wiel­ka Impro­wi­za­cja w Naro­do­wym Forum Muzy­ki (NFM) we Wro­cła­wiu. Cykl ten pre­zen­tu­je róż­ne obli­cza jaz­zu: od odważ­nej awan­gar­dy i impro­wi­za­cji po main­stre­am. Ide­al­na aku­sty­ka sal NFM zapew­nia dosko­na­łe śro­do­wi­sko nie tyl­ko dla mło­dych pol­skich zespo­łów, lecz tak­że uzna­nych arty­stów. Pod­czas kon­cer­tów Wiel­kiej Impro­wi­za­cji wystą­pi­li tacy muzy­cy jak Wyn­ton Mar­sa­lis, Bobo Sten­son, Gre­go­ry Por­ter, Tomasz Stań­ko, Kuba Wię­cek, Brad Mehl­dau i Dian­ne Reeves. Pol­ska sce­na jaz­zo­wa jest sil­nie roz­po­zna­wal­na na świe­cie, zarów­no pod wzglę­dem jako­ści festi­wa­li, jak i rze­mio­sła arty­stów. Jaz­z­to­pad Festi­wal od 17 lat dzia­ła pod patro­na­tem Naro­do­we­go Forum Muzy­ki. Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą Jaz­z­to­pad Festi­val jest zaan­ga­żo­wa­nie w zamó­wie­nia kom­po­zy­tor­skie oraz przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów spe­cjal­nych. Jaz­z­to­pad od wie­lu lat budu­je rela­cje z naj­waż­niej­szy­mi ośrod­ka­mi jaz­zo­wy­mi na świe­cie, wspie­ra­jąc pro­mo­cję pol­skiej muzy­ki impro­wi­zo­wa­nej i wymia­nę kul­tu­ral­ną. Od 2015 roku ma corocz­ne edy­cje w Nowym Jor­ku. W sobo­tę 16 stycz­nia 2021 roku o godzi­nie 20.00 wybit­ny pol­ski pia­ni­sta jaz­zo­wy i kom­po­zy­tor Łukasz Ojda­na zapre­zen­tu­je swój solo­wy album Kur­pian Songs & Medi­ta­tions, któ­ry sta­no­wi eks­plo­ra­cję i połą­cze­nie jaz­zu z tra­dy­cyj­ną muzy­ką regio­nu etnicz­ne­go Kur­piów w Pol­sce. Trans­mi­sja kon­cer­tu na żywo odbę­dzie się w inter­ne­to­wych kana­łach kil­ku insty­tu­cji: Lin­coln Cen­ter, Polish Music Cen­ter USC Thorn­ton Scho­ol of Music, Naro­do­we­go Forum Muzy­ki / Jaz­z­to­pad Festi­val oraz Polish Cul­tu­ral Insti­tu­te New York. W sobo­tę 13 lute­go 2021 roku o godzi­nie 20.00 zagra Radek Nowic­ki Quar­tet. Jeden z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych gło­sów pol­skie­go sak­so­fo­nu jaz­zo­we­go zagra ze swo­im kwar­te­tem, zło­żo­nym z wybit­nych muzy­ków, zgłę­bia­jąc impro­wi­za­cję zako­rze­nio­ną w tra­dy­cji stwo­rzo­nej przez takich gigan­tów jaz­zu jak Way­ne Shor­ter czy John Col­tra­ne. Trans­mi­sja kon­cer­tu na żywo odbę­dzie się w inter­ne­to­wych kana­łach kil­ku ośrod­ków: Jazz at Lin­coln Cen­ter, Polish Music Cen­ter USC Thorn­ton Scho­ol of Music, Naro­do­we­go Forum Muzy­ki / Jaz­z­to­pad Festi­val oraz Polish Cul­tu­ral Insti­tu­te New York. W pią­tek 19 lute­go 2021 roku o godzi­nie 20.00 w NFM wystą­pi duet wokal­no-baso­wy Maniu­cha & Ksa­we­ry, czer­pią­cy inspi­ra­cje z tra­dy­cyj­nych, a dzi­siaj coraz bar­dziej zapo­mi­na­nych pie­śni roz­le­głe­go Pole­sia na Ukra­inie. W swo­ich kom­po­zy­cjach tych dwóch arty­stów łączy jaz­zo­wą impro­wi­za­cję z pio­sen­ka­mi wio­sen­ny­mi, żniw­ny­mi, wesel­ny­mi, koły­san­ka­mi i miło­ścią, two­rząc nar­ra­cję o cyklach natu­ry i życia ludz­kie­go. Trans­mi­sja kon­cer­tu na żywo odbę­dzie się w inter­ne­to­wych kana­łach kil­ku insty­tu­cji: Cen­ter for World Music, Polish Music Cen­ter USC Thorn­ton Scho­ol of Music, Cen­ter for Tra­di­tio­nal Music, Naro­do­we­go Forum Muzy­ki / Jaz­z­to­pad Festi­val oraz Polish Cul­tu­ral Insti­tu­te New York.