Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pomoc dla Ewy Wie­cek w odzy­ska­niu wzroku…

Pro­si­my o wspra­cie, prze­każ 1%

 

szcze­gó­ły w pli­ku https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=958

 

Ewa jesz­cze nie­daw­no była zdro­wą, aktyw­ną dziew­czy­ną. Sama poma­ga­ła innym, a teraz tej pomo­cy sama potrze­bu­je. Pare mie­się­cy temu z nie­zna­nych przy­czyn zaczę­ła tra­cić wzrok i obec­nie nie widzi: ota­cza­ją­ce­go jej świa­ta, przy­ja­ciół, miejsc i wszyst­kie­go co tak moc­no kocha­ła. Jedy­ną nadzie­ją na powrót Ewy do widzial­ne­go świa­ta jest kosz­tow­na reha­bi­li­ta­cja, dla­te­go pro­si­my o prze­ka­za­nie 1% podat­ku na ten cel.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds