Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gra­ją­ca sza­fa w sty­lu retro — sobo­ta 21.11.2020 | 21.00

Pro­wa­dzą­cy ser­wu­je piosenki

 

pol­skie i zagra­nicz­ne nada­ją­ce się do tań­ca. Robi to lek­ko i zwiew­nie. Pozdra­wia tych, któ­rzy do nie­go zate­le­fo­nu­ją lub napi­szą, uru­cha­mia numer tele­fo­nu z auto­ma­tycz­ną sekre­tar­ką, na któ­rą ludzie nagry­wa­ją pozdro­wie­nia i dedy­ka­cje. Wyra­ża­ją też opi­nie na temat programu.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds