Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pismo Mar­szał­ka Mar­ci­na Krzyżanowskiego

Dzień dobry

W załącz­ni­ku pismo od Mar­szał­ka Mar­ci­na Krzyżanowskiego.

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=942

Z powa­ża­niem,

Dia­na Hanas

Dział Wspar­cia Osób z Niepełnosprawnościami

Wydział Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Obywatelskiego

Depar­ta­ment Spraw Społecznych

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
ul. Waloń­ska 3–5, 50–413 Wro­cław
www.umwd.dolnyslask.pl