Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wokół wyobraź­ni — wto­rek 17.11.2020 | 23.00

Audy­cja Lesz­ka Kopcia

Zawar­tość słow­na: pro­wa­dzą­cy mówi do słu­cha­czy tak, aby pobu­dzić ich wyobraź­nię, uży­wa­jąc w tym celu słów nawią­zu­ją­cych do dzie­ciń­stwa, podró­ży w cza­sie, moż­li­wo­ści prze­no­sze­nia się w dowol­ne miej­sca, do któ­rych chcą się prze­mie­ścić. W pro­gra­mie wyko­rzy­stu­je się frag­men­ty prze­róż­nych baśni (Ander­sen, bra­cia Grimm). Ten frag­ment audy­cji będzie nosił nazwę „Powrót do kra­iny szczę­śli­we­go dzie­ciń­stwa”. W audy­cji wyko­rzy­sta­ne będą rów­nież dźwię­ki natu­ry np. szum wody, śpiew pta­ków, wiatr, kro­ple desz­czu, odgło­sy del­fi­nów itd. Zada­niem pro­wa­dzą­ce­go będzie trwa­nie przy słu­cha­czu, odzy­wa­nie się w odpo­wied­nich momen­tach, tonu­jąc napię­cie i emocje.